Usnesení z 39. schůze Rady obce Kasejovice

Usnesení z 39. schůze Rady obce Kasejovice konané dne 24. listopadu 2005.

Rada obce Kasejovice:

Shválila:

 • 147/2005 členy Školské rady Základní školy Kasejovice: MVDr. Václav Červený, Josef Viktora
 • 148/2005 inventarizační komise pro provedení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2005
 • 149/2005 žádost paní (***) o přidělení bytu v DPS Kasejovice
 • 151/2005 změnu Smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů s firmou EKONOM
 • 152/2005 žádosti z Programu přímé podpory neziskových organizací a mládeže:
  • žádost SDH Kasejovice o příspěvek ve výši 5 000 Kč na činnost kroužku Mladých hasičů
  • žádost o příspěvek ve výši 10 000 Kč panu (***) na zajištění oslav k 60. výročí osvobození Kasejovic a to zhotovení a položení pomníku osvobození a účast voj. historických vozidel
  • žádost o podporu Klubu otevřených dveří ve výši 15 000 Kč
  • zbývající část finančních prostředků z Programu přímé podpory neziskových organizací ke konci roku Základní škole Kasejovice na provoz kroužku florbalu
 • 153/2005 žádost o schválení inventarizačních komisí v Základní a Mateřské škole Kasejovice
 • 154/2005 žádost Mateřské školy Kasejovice o nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku a to vybavení školní zahrady a počítače do školní jídelny
 • 155/2005 žádost Základní školy Kasejovice o nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku a to počítače do počítačové učebny z finančních prostředků ONIV a SIPVZ
 • 156/2005 odměny ředitelce Základní a Mateřské školy Kasejovice
 • 157/2005 termín 13. 12. 2005 a program schůze Zastupitelstva obce Kasejovice

Bere na vědomí:

 • 150/2005 žádost pana (***) o pronájem bytu ve zdravotním středisku
 • 158/2005 II. změny rozpočtu obce r. 2005
 • 159/2005 návrh rozpočtu obce na rok 2005
 • 160/2005 nabídku SBD Plzeň-jih ohledně zajišťování správy domu č. p. 360
 • 161/2005 informace ohledně prodeje bývalého „Šumavanu“
 • 162/2005 různé
  • Potvrzení Čevit Gummitechnik s. r. o. o žádosti o úvěr na „Šumavan“
  • Poděkování za finanční podporu XV. Ročníku nohejbalového turnaje „Memoriál Josefa Smrčky“v Podhůří
  • Sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o připravovaném prodeji pozemku /parkoviště u motorestu/
  • Zpráva o výsledku kontroly na úseku územního plánování v obci
  • Zpráva o kontrole plnění podmínek pro poskytnutí finanční pomoci v rámci programu SAPARD /Nádražní ulice/
  • Zpráva o kontrole z Finančního úřadu na akci „Rekonstrukce a přístavba Základní školy“

Navrhuje:

 • 163/2005 naposledy vyzvat firmu MAJOMÓDA k úhradě dlužné částky za nájem včetně penále a úroků z prodlení

Pověřuje:

 • 164/2005 radního Josefa Viktoru dalším jednáním s firmou MAJOMÓDA ohledně dluhu za nájem

Nemá námitek :

 • 165/2005 k plánované výstavbě haly truhlárny v Kladrubcích Fa Klaus CZ Kladrubce

Neschválila:

 • 166/2005 žádost pana (***) o přidělení bytu v DPS Kasejovice
 • 167/2005 prodej nepoužívaných židlí a stolků z Mateřské školy Kasejovice

Vyvěšeno na úřední desku: 24.11.2005

Z úřední desky bylo sejmuto: 10.12.2005