USNESENÍ z 4. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 4. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 21.1.2019 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

  • RM/1/2019 - program 4. jednání Rady města Kasejovice
  • RM/2/2019 - Stanovy společenství vlastníků domu čp. 184 v Kasejovicích a pověřuje paní starostku k založení společenství vlastníků domu čp. 184 v Kasejovicích
  • RM/3/2019 - návrh smlouvy o nájmu pozemku parc.č. 1613 v k.ú. Kasejovice mezi městem Kasejovice a Správou železniční dopravní cesty a pověřuje paní starostku k podpisu

SOUHLASÍ:

  • RM/4/2019 - s podáním projektových žádostí Základní školy Kasejovice na projekt „Kasejovice – Zwiesel 2019“ z dotačního titulu Plzeňského kraje Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže a na projekt „Specializační studium školního metodika prevence“ z dotačního titulu Plzeňského kraje Podpora preventivních aktivit a výchova k toleranci

V Kasejovicích 21.1.2019

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Antonín Řehoř, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 22.01.2019

Z úřední desky bylo sejmuto: 05.02.2019