Usnesení z 46. schůze Rady obce Kasejovice

Usnesení z 46. schůze Rady obce Kasejovice konané dne 15.května 2006.

Rada obce Kasejovice:

Bere na vědomí :

 • 215/2006 stanovisko pana Kucery ke zprovoznění letního kina
 • 216/2006 informace z obce

Souhlasí:

 • 217/2006 s přijetím dotace na „Klub otevřených dveří pro neorganizované děti a mládež v roce 2006“ ve výši 55 tis Kč od Plzeňského kraje
 • 218/2006 se zrušením penále fi Majomóda z dlužného nájmu za nebytové prostory v bývalém Šumavanu s tím, že firma přispěje na plánovaný dětský den částkou ve výši 20 % z penále
 • 219/2006 se zprovozněním letního kina v Kasejovicích

Schválila:

 • 220/2006 Smlouvu na akci „Rekonstrukce tělocvičny – 2. etapa“
 • 221/2006 Smlouvu na akci: „Kasejovice – místní komunikace“
 • 222/2006 Dodatek č. 14, 15, 16, 17, 18 ke Smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění..
 • 223/2006 Spisový a skartační řád Obecního úřadu Kasejovice
 • 224/2006 žádost Mateřské školy Kasejovice o nákup nové lednice do školní jídelny
 • 225/2006 finanční rozvahy čerpání příspěvku na provoz v příspěvkových organizacích Mateřské a Základní škole Kasejovice na rok 2006
 • 226/2006 žádost paní (***) o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou
 • 227/2006 žádost Dětského domova Nepomuk o finanční dar ve výši 4 000 Kč pro rodinnou skupinu v Oselcích za účelem letní dovolené nebo dětského tábora pro děti
 • 228/2006 žádost Junák Plzeň - 23. odd. SEVERKA o povolení letního tábora na „Maškojc louce“ u obce Přebudova v době od 1.-23.7. 2006

Pověřuje :

 • 229/2006 starostku obce jednáním s odborem dopravy Krajského úřadu PK ohledně plánované Koncepce dopravy Plzeňského kraje

Vyvěšeno na úřední desku: 15.05.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 31.05.2006