Usnesení z 47. schůze Rady obce Kasejovice

Usnesení z 47. schůze Rady obce Kasejovice konané dne 14.června 2006 v budově Obecního úřadu v Kasejovicích.

Rada obce Kasejovice:

Bere na vědomí :

 • 231/2006 zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
 • 232/2006 zprávu finančního výboru o provedené kontrole hospodaření za rok 2005 v Mateřské a Základní škole Kasejovice a o provedené kontrole hospodaření za období 1-3/2006
 • 233/2006 žádost Mateřské školy Kasejovice o navýšení rozpočtu na rok 2006 o 30 tis Kč
 • 234/2006 podnikatelský záměr fi Vatec Elektronic na umístění větrné elektrárny v okolí Kasejovic
 • 235/2006 informace z obce

Souhlasí:

 • 236/2006 se závěrečným účtem Obce Kasejovice za rok 2005
 • 237/2006 s inventarizací majetku obce k 31. 12. 2005
 • 238/2006 s datumem a místem jednání Zastupitelstva obce Kasejovice 26.6. 2006 ve 20.00 h v kulturním zařízení v Řesanicích

Schválila:

 • 239/2006 výsledky hospodaření v Základní a Mateřské škole Kasejovice za rok 2005
 • 240/2006 inventarizaci hmotného a nehmotného majetku k 31.12. 2005 v Mateřské a Základní škole Kasejovice k 31.12. 2006
 • 241/2006 inventarizaci závazků (dokladovou inventarizaci) v Mateřské a Základní škole Kasejovice k 31.12. 2005
 • 242/2006 - inventarizaci pokladní hotovosti a cenin za rok 2005 v Mateřské a Základní škole Kasejovice
 • 243/2006 rozdělení zisku za rok 2005 v Mateřské a Základní škole Kasejovice 20% do fondu odměn a 80% do rezervního fondu
 • 244/2006 návrh na vyřazení dlouhodobého hmotného majetku a převedení majetku zpět zřizovateli dle soupisu, jenž je nedílnou součástí usnesení
 • 245/2006 vzdělávání a stravování dětí cizinců za stejných podmínek jako mají ostatní děti
 • 246/2006 financování údržbáře v Mateřské škole Kasejovice z příspěvku na provoz
 • 247/2006 žádost paní (***) o přidělení bytu v DPS Kasejovice
 • 248/2006 žádost pana (***) o prodloužení nájemní smlouvy na byt ve zdravotním středisku a to do 31.12. 2006
 • 249/2006 program jednání Zastupitelstva obce Kasejovice

Vyvěšeno na úřední desku: 14.06.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 30.06.2006