Usnesení z 49. schůze Rady obce Kasejovice

Usnesení z 49. schůze Rady obce Kasejovice konané dne 25.září 2006 v budově Obecního úřadu v Kasejovicích.

Rada obce Kasejovice:

Bere na vědomí :

 • 264/2006 oznámení Základní školy Kasejovice o stanovení výše úplaty za školní družinu
 • 265/2006 návrh partnerské smlouvy v rámci projektu „Budování kapacit pro podporu plnění plánu odpadového hospodářství obcí a kraje s účastí veřejnosti v Plzeňském a Jihočeském kraji
 • 266/2006 výpověď pana (***) z nájmu nebytových prostor v objektu budovy Obecního úřadu Kasejovice 98
 • 267/2006 žádost paní (***) o pronájem nebytových prostor v objektu budovy Obecního úřadu Kasejovice 98
 • 268/2006 výpověď paní (***) z pronájmu pozemku v k. ú. Chloumek
 • 269/2006 informace z obce

Schválila:

 • 270/2006 žádost Mateřské školy Kasejovice o zakoupení nové lednice do školní jídelny v hodnotě cca 25 000 Kč
 • 271/2006 úplatu za školní družinu ve výši 70 Kč pro děti cizinců (Rumunů) s tím, že mzdového náklady související ve školní družině s těmito dětmi budou uhrazeny z příspěvku na provoz
 • 272/2006 navýšení příspěvku na provoz na rok 2006 o 40 000 Kč v Mateřské škole Kasejovice
 • 273/2006 - inventarizační komisi v Základní škole Kasejovice pro inventarizaci majetku k 31.12.2006
 • 274/2006 inventarizační komisi v Mateřské škole Kasejovice pro inventarizaci majetku k 31.12.2006
 • 275/2006 žádost Základní školy Kasejovice o nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (počítačů a programového vybavení) z prostředku SIPVZ a nákup kopírovacího stroje a pracovních stolů do sborovny II. stupně z příspěvku na provoz
 • 276/2006 žádost pan Václava Drnochoda, bytem Újezd o přijetí do Domu s pečovatelskou službou v Kasejovicích
 • 277/2006 inventarizační komise pro mimořádnou inventarizaci majetku Obce Kasejovice k 30.9. 2006 včetně změn
 • 278/2006 návrh programu Zastupitelstva obce Kasejovice a datum konání 10. října 2006 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu v Kasejovicích
 • 281/2006 záměr pronájmu nebytových prostor část objektu Kasejovice 98 (bývalá prodejna nábytku

Pověřuje:

 • 279/2006 starostku obce jednáním s panem (***) ve věci nabídky odkoupení pozemku v k. ú. Chloumek – část parc. č. 536/1
 • 280/2006 starostku obce jednáním s panem (***) a panem (***), fi Lenali ve věci pronájmu části pozemku č. 505/58
 • 282/2006 starostku obce jednáním ve věci odprodeje pozemku v k. ú. Přebudou parc. č. 228 s občany Přebudova

Souhlasí:

 • 283/2006 s druhými změnami rozpočtu Obce Kasejovice, které jsou nedílnou součástí usnesení

V Kasejovicích dne 25.9.2006

Marie ČÁPOVÁ, starostka
Petr TÝC, člen rady
MVDr. Václav ČERVENÝ, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 25.09.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 11.10.2006