USNESENÍ z 5. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 5. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 30.1.2019 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/5/2019 - program 5. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/6/2019 - hospodaření Základní školy Kasejovice za rok 2018, tj. účetní závěrku a hospodaření za rok 2018, inventarizaci majetku k 31.12.2018, dokladovou inventarizaci k 31.12.2018, inventarizaci pokladní hotovosti a cenin k 31.12.2018 a hospodaření s fondy za rok 2018
 • RM/7/2019 - žádost Základní školy Kasejovice o rozdělení zisku z roku 2018 do fondů
 • RM/8/2019 - návrh Základní školy Kasejovice na čerpání příspěvku na provoz v roce 2019
 • RM/9/2019 - odpisový plán Základní školy Kasejovice pro rok 2019
 • RM/10/2019 - hospodaření Mateřské školy Kasejovice za rok 2018, tj. účetní závěrku a hospodaření za rok 2018, inventarizaci majetku k 31.12.2018, dokladovou inventarizaci k 31.12.2018, inventarizaci pokladní hotovosti a cenin k 31.12.2018 a hospodaření s fondy za rok 2018
 • RM/11/2019 - žádost Mateřské školy Kasejovice o rozdělení zisku z roku 2018 do fondů
 • RM/12/2019 - návrh Mateřské školy Kasejovice na čerpání příspěvku na provoz v roce 2019
 • RM/13/2019 - odpisový plán Mateřské školy Kasejovice pro rok 2019
 • RM/14/2019 - žádost Mateřské školy Kasejovice o čerpání fondu investic ve výši cca 22 000 Kč na vymalování jídelny v mateřské škole
 • RM/15/2019 - žádost Mateřské školy Kasejovice o schválení návrhu na vyřazení majetku v operativní evidenci
 • RM/16/2019 - podpisové vzory zástupců města Kasejovice oprávněných k jednání s bankami
 • RM/17/2019 - dodatky č. 88 – 93 ke smlouvě uzavřené s firmou Rumpold-P, s.r.o. Plzeň o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro město Kasejovice a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/18/2019 - žádost SeneCura SeniorCentra Písek, a.s., poskytuje individuální dotaci ve výši 5 000 Kč na provoz a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice
 • RM/19/2019 - žádost p. xxx o pronájem bytu č. 3 v Řesanicích čp. 11 od 1.3.2019
 • RM/20/2019 - vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 505/66 o výměře 267 m2 v k.ú. Kasejovice dle nového geometrického plánu (pozemek oddělen od pozemku parc. č. 505/13 a 505/4 v k.ú. Kasejovice)
 • RM/21/2019 - vyhlášení záměru pronájmu pozemků parc. č. 505/62, parc. č. 505/58, parc. č. 505/56 a parc. č. 1768 v k.ú. Kasejovice

NESCHVALUJE:

 • RM/22/2019 - žádost p. xxx o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích
 • RM/23/2019 - žádost firmy Interiors manufacture & design, a.s. Kasejovice o umístění plastového pilíře na elektřinu na pozemku města parc. č. 479/4 v k.ú. Kasejovice
 • RM/24/2019 - žádost firmy INTERIORS manufacture & design, a.s. Kasejovice o povolení snížení obrubníku mezi cestou na pozemku parc. č. 1667/3, parc. č. 1667/1 a parc. č. 494/4 v k.ú. Kasejovice

SOUHLASÍ:

 • RM/25/2019 - s umístěním stavby vodovodní přípojky pro dům Kasejovice čp. 130 na pozemek města parc. č. 1604/7 v k.ú. Kasejovice
 • RM/26/2019 - s umístěním stavby vodovodní přípojky pro dům Kasejovice čp. 102 na pozemek města parc. č. 1604/7 v k.ú. Kasejovice

NESOUHLASÍ:

 • RM/27/2019 - s podáním žádosti na Státní pozemkový úřad na vytýčení pozemků v k.ú. Řesanice pro přístupy k pozemkům p. xxx

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/28/2019 - žádost p. xxx o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 3 v Řesanicích čp. 11 k 28.2.2019
 • RM/29/2019 - výpověď mysliveckého spolku Čihadlo Kasejovice z nájemní smlouvy na užívání pozemku parc. č. 957 (rybník) v k.ú. Polánka u Kasejovic k 31.12.2018
 • RM/30/2019 - výzvu advokátní kanceláře Emil Flégl s.r.o. Praha k doložení právního titulu k užívání cizích pozemků pod komunikacemi v majetku města v k.ú. Kasejovice a v k.ú. Polánka u Kasejovic
 • RM/31/2019 - návrh na vydání knihy Kasejovice za časů císařpána a tatíčka Masaryka na starých pohlednicích
 • RM/32/2019 - přípravu Strategického plánu rozvoje města Kasejovice na období 2019 – 2022
 • RM/33/2019 - informační dopis společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. o zajištění služby veřejného osvětlení

PROJEDNALA:

 • RM/34/2019 - žádost firmy INTERIORS manufacture & design, a.s. Kasejovice o povolení umístění optického kabelu pro připojení internetu nad pozemky p.č. 503/5, 505/57, 505/58 a 505/56 v k.ú. Kasejovice a navrhuje jiné řešení, kdy kabel by mohl být částečně veden podél stodoly u bývalého špýcharu

JMENUJE:

 • RM/35/2019 - p. Zdeňka Jiřince, bytem Kasejovice 416, členem Komise pro rozvoj obcí za obec Kladrubce

V Kasejovicích 30.01.2019

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Antonín Řehoř, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 12.02.2019

Z úřední desky bylo sejmuto: 28.02.2019