Usnesení z 5. jednání Rady města Kasejovice

Usnesení z 5. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 30.3.2015 na radnici v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/68/2015 - program 5. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/69/2015 - změny v rozpočtu města Kasejovice
 • RM/70/2015 - zrušení běžných účtů u České spořitelny a založení běžných účtů u Fio banky (pro správu fondů)
 • RM/71/2015 - honorář ve výši 10 000 Kč pro Ladislava Šilhavého z Klubu vojenské historie „Pětačtyřicítka“ Brno a honorář ve výši 10 000 pro Viléma Fencla z Klubu vojenské historie Rota Nazdar o.s. Bakov nad Jizerou na zajištění doprovodných akcí u příležitosti oslav 70. výročí osvobození, které proběhnou ve dnech 2.-3.5.2015 v Kasejovicích
 • RM/72/2015 - návrh řešení vymáhání nedoplatků na nájemném v obecních bytech
 • RM/73/2015 - žádost paní Marie Ščobíkové z Kláštera o přijetí do Domu s pečovatelskou službou v Kasejovicích
 • RM/74/2015 - vyhlášení záměru odprodeje pozemku parc. č. 126/2 (dle nového GP) v k.ú. Řesanice o výměře 129 m2
 • RM/75/2015 - vyhlášení záměru odprodeje pozemku parc. č. 1540 v k.ú. Chloumek u Kasejovic o výměře 10 m2
 • RM/76/2015 - změnu zástupce obce Kladrubce v Komisi pro rozvoj obcí – místo p. Jakuba Ostříže jmenován p. Rudolf Ostříž
 • RM/77/2015 - pravidla pro užívání automobilu Peugeot Boxer
 • RM/78/2015 - poskytnutí peněžního daru ve výši 300 Kč Svazku obcí Blatenska na základě dlouholeté spolupráce v oblasti poskytování metodiky hospodaření obcí a pověřuje starostku k podpisu darovací smlouvy

BERE NA VĚDOMÍ:               

  RM/79/2015 - žádost paní Jitky Poledňákové z Prahy o pronájem bytu v Řesanicích čp. 11 RM/80/2015 - návrh cen za uložení odpadů ve sběrném dvoře v Kasejovicích RM/81/2015 - žádost firmy Agro Bouček s.r.o. o koupi pozemku parc. č. 1581/2 v k.ú. Kasejovice RM/82/2015 - návrh smluv o dílo uzavíraných se sbory dobrovolných hasičů na údržbu veřejného prostranství v obcích a další činnosti RM/83/2015 - možnost přijetí nezaměstnaných občanů na veřejně prospěšné práce RM/84/2015 - informace z jednání o úrazovém pojištění členů sboru dobrovolných hasičů JPO III RM/85/2015 - sdělení právního zástupce JUDr. Jaroslava Svejkovského o průběhu jednání ve věci žaloby ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na město Kasejovice o určení vlastnického práva k nemovitým věcem – pozemkům pod silnicí č. I/20 v Kasejovicích

V Kasejovicích 30.3.2015

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Bc. Václav Jakubčík, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 02.04.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 17.04.2015