USNESENÍ z 50. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 50. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 28. 12. 2017 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/196/2017 - program 50. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/197/2017 - návrh rozpočtu nákladů a výnosů Základní školy Kasejovice na rok 2018
 • RM/198/2017 - návrh střednědobého výhledu rozpočtu přepokládaných nákladů a výnosů Základní školy Kasejovice na období 2019 - 2020
 • RM/199/2017 - návrh rozpočtu nákladů a výnosů Mateřské školy Kasejovice na rok 2018
 • RM/200/2017 - návrh střednědobého výhledu rozpočtu předpokládaných nákladů a výnosů Mateřské školy Kasejovice na období 2019 – 2020.
 • RM/201/2017 - použití částky cca 106 000 Kč z příspěvku na provoz pro rok 2017 Základní školy Kasejovice na nákup lavic a židlí pro jednu třídu II. stupně
 • RM/202/2017 - pronájem nově upraveného bytu č. 5 v domě čp. 11 v Řesanicích p. xxx
 • RM/203/2017 - pronájem části nebytových prostor v přízemí budovy čp. 98 v Kasejovicích za účelem umístění a provozování peněžního bankomatu České spořitelně na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce (prodloužení stávající smlouvy)
 • RM/204/2017 - vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc. č. 493/5 o výměře 58 m2 v k.ú. Kasejovice s následným prodejem
 • RM/205/2017 - žádost Českého svazu včelařů z.s., Základní organizace Kasejovice, o poskytnutí individuální dotace ve výši 8 200 Kč na nákup dezinfekce a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice
 • RM/206/2017 - zvýšení příspěvku na provoz Mateřské školy Kasejovice na rok 2017 o 40 000 Kč

NESOUHLASÍ:

 • RM/207/2017 - s odstraněním sypaného nástupiště na železniční trati Nepomuk – Blatná na pozemku parc. č. 1609/2 v k.ú. Kasejovice u zastávky „Kasejovice – zastávka“ u bývalého motelu Agro

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/208/2017 - žádost Mateřské školy Kasejovice o zvýšení příspěvku na provoz na rok 2018
 • RM/209/2017 - výpověď p. xxx z nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích k provozování masérských služeb
 • RM/210/2017 - výpověď z nájmu pozemku parc. č. 657/2 v k.ú. Kladrubce k 31.12.2018 Mysliveckému spolku Smrčina Kladrubce
 • RM/211/2017 - požadavek zástupců obce Podhůří na pořízení pergoly a vysazení thují
 • RM/212/2017 - nabídku p. Roberta Fryčka na prezentaci města v publikaci Jižní Plzeňsko

V Kasejovicích 28.12.2017

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Ing. Václav Jakubčík, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 11.01.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 27.01.2018