USNESENÍ z 51. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 51. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 29. 1. 2018 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/1/2018 - program 51. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/2/2018 - změny v rozpočtu města Kasejovice
 • RM/3/2018 - odpisový plán Mateřské školy Kasejovice pro rok 2018
 • RM/4/2018 - odpisový plán Základní školy Kasejovice pro rok 2018
 • RM/5/2018 - žádost Mateřské školy Kasejovice o rozdělení zisku z roku 2017 do fondů
 • RM/6/2018 - žádost Základní školy Kasejovice o rozdělení zisku z roku 2017 do fondů
 • RM/7/2018 - hospodaření Mateřské školy Kasejovice za rok 2017, tj. účetní závěrku a hospodaření za rok 2017, inventarizaci majetku k 31.12.2017, dokladovou inventarizaci k 31.12.2017, inventarizaci pokladní hotovosti a cenin k 31.12.2017 a hospodaření s fondy za rok 2017
 • RM/8/2018 - hospodaření Základní školy Kasejovice za rok 2017, tj. účetní závěrku a hospodaření za rok 2017, inventarizaci majetku k 31.12.2017, dokladovou inventarizaci k 31.12.2017, inventarizaci pokladní hotovosti a cenin k 31.12.2017 a hospodaření s fondy za rok 2017
 • RM/9/2018 - návrh Mateřské školy Kasejovice na čerpání příspěvku na provoz v roce 2018
 • RM/10/2018 - návrh Základní školy Kasejovice na čerpání příspěvku na provoz v roce 2018
 • RM/11/2018 - přijetí daru ve výši 10 000 Kč od firmy Pfeifer Holz s.r.o. Chanovice na vybavení počítačové učebny Základní školy Kasejovice
 • RM/12/2018 - žádost p. xxx o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích
 • RM/13/2018 - vyhlášení záměru pronájmu částí pozemků parc. č. 1335/1, 1335/2 a 1335/12 v k.ú. Újezd u Kasejovic
 • RM/14/2018 - přidělení zakázky „Sanace stávajících vnitřních konstrukcí bývalého špýcharu“ firmě STAFIS – KT, s.r.o., Pačejov – nádraží 74, 341 01 Pačejov, IČO 25219090 s nejnižší nabídkovou cenou 712 073 Kč včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
 • RM/15/2018 - dodatky č. 82 – 87 ke smlouvě uzavřené s firmou Rumpold-P, s.r.o. Plzeň o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro město Kasejovice a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/16/2018 - dodatek č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Kasejovice a Výrobně hospodářským družstvem Hradiště na pronájem nádrže na kapalný plyn a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/17/2018 - podání žádosti Základní školy Kasejovice do dotačního programu Plzeňského kraje „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2018“
 • RM/18/2018 - podání žádosti Základní školy Kasejovice do dotačního programu Plzeňského kraje „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2018“

SOUHLASÍ:

 • RM/19/2018 - s provedením vedení nového zemního kabelu po parcele č. 1602/28 v k.ú. Kasejovice a zřízením věcného břemene v souvislosti se stavbou „Kasejovice PJ, pč. 1180/2 NN“ – výstavbou nové zemní kabelové přípojky nízkého napětí pro připojení parc. p.č. 1180/2 v k.ú. Kasejovice

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/20/2018 - informaci ředitelky Základní školy Kasejovice o průběhu výběrového řízení na nákup školních lavic a židlí pro jednu třídu II. stupně
 • RM/21/2018 - oznámení p. xxx o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 3 v Řesanicích 11
 • RM/22/2018 - záměr ukončení činnosti zubní lékařky MUDr. Písařové v Kasejovicích
 • RM/23/2018 - protokol o výsledku průběžné kontroly v Mateřské škole v Kasejovicích provedené Krajským úřadem Plzeňského kraje za účelem ověření správnosti podkladů rozhodných pro stanovení závazných ukazatelů rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok 2017
 • RM/24/2018 - odpověď Krajského úřadu Plzeňského kraje na žádost o zajištění autobusového spojení z Kladrubec do Kasejovic za účelem dojíždění dětí do mateřské a základní školy
 • RM/25/2018 - změnu otevírací doby na pobočce České pošty v Kasejovicích – každé úterý otevřeno od 8.00 do 14.00 hod.

V Kasejovicích 29.1.2018

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Ing. Václav Jakubčík, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 08.02.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 24.02.2018