USNESENÍ z 51. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 51. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 30.8.2021 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/135/2021 - program 51. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/136/2021 - přidělení zakázky „Oprava místní komunikace na parc. č. 1667/1 v k.ú. Kasejovice (ulice Úzká)“ firmě STRABAG, a.s., Provozní jednotka Písek, Za Nádražím 1735, 397 01 Písek, IČO 60838744 s celkovou nabídkovou cenou 1 309 651,46 Kč včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/137/2021 - vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 645/1 o výměře 10 m2 v k.ú. Polánka u Kasejovic na dobu určitou od 1.9.2021 do 31.10.2021 za účelem výkupu jablek
 • RM/138/2021 - vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc. č. 1335/8 o výměře 108 m2 a parc. č. 1335/30 o výměře 26 m2 (dle GP č. 107-255/2021), vytvořeného z parc. č. 1335/1 v k.ú. Újezd u Kasejovic s jeho následným prodejem
 • RM/139/2021 - vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc. č. 13/8 o výměře 20 m2 v k.ú. Řesanice
 • RM/140/2021 - návrh smlouvy na technický dozor investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při realizaci investiční akce „Kasejovice – obytná zóna Chloumecká“ s p. Ing. Romanem Honzíkem, Jeřábkova 882, Milevsko a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/141/2021 - zvýšení příspěvku do fondu oprav bytového domu čp. 11 v Řesanicích na 20 % z platby nájemného od 1.9.2021
 • RM/142/2021 - návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – odběrné místo parc. č. 402 v k.ú. Kasejovice (bývalá drážní vodárna) a pověřuje paní starostku k podpisu

NESCHVALUJE:

 • RM/143/2021 - žádost p. xxx o souhlas s umístěním stavby „Kanalizační přípojka pro objekt na pozemku parc. č. 218/1 v k.ú. Kasejovice“ na pozemku parc. č. 1547/2 v k.ú. Kasejovice v místě komunikace a doporučuje umístění vedle výkopu pro plánovanou stavbu elektrické přípojky v jiné části pozemku parc. č. 1547/2 v k.ú. Kasejovice

SOUHLASÍ:

 • RM/144/2021 - s nabídkou Ing. arch. Martina Kondra, Plzeň, na vypracování projektové dokumentace na opravu radnice (havarijní stav krovu a přístavba sociálního zařízení), schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/145/2021 - se stavbou „Kasejovice – sdružené stanice SMS a PDZ na I/20“ investora Ředitelství silnic a dálnic ČR za účelem umístění dvou proměnných dopravních značek – silniční meteorologické stanice a napájeních kabelů do země
 • RM/146/2021 - s prodejem velkokapacitního kontejneru na odpad měst Nepomuk za 50 000 Kč

PROJEDNALA A NEDOPORUČUJE:

 • RM/147/2021 - Zastupitelstvu města Kasejovice schválit prodej části pozemku parc. č. 738/3 v k.ú. Kladrubce
 • RM/148/2021 - Zastupitelstvu města Kasejovice schválit žádost p. xxx o prodej pozemku parc. č. 13/8 o výměře 20 m2 v k.ú. Řesanice

PROJEDNALA A DOPORUČUJE:

 • RM/149/2021 - Zastupitelstvu města Kasejovice schválit návrh darovací smlouvy spojené se smlouvou o zřízení věcného břemene služebnosti a se smlouvou o předkupním právu jako věcném právu č. 21/0213/1044, mezi smluvními stranami Římskokatolickou farností Kasejovice, městem Kasejovice a Biskupstvím českobudějovickým, týkající se převodu kostela Všech Svatých v Řesanicích a kaple sv. Vojtěcha v Kasejovicích

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/150/2021 - žádost p. xxx o prodej pozemku parc. č. 962 v k.ú. Chloumek u Kasejovic
 • RM/151/2021 - návrh p. xxx na směnu pozemků v k.ú. Kasejovice
 • RM/152/2021 - informace o průběhu jednání ve věci prodeje pozemků pod komunikací I/20 Ředitelství silnic a dálnic ČR

STANOVUJE:

 • RM/153/2021 - termín příštího jednání Zastupitelstva města Kasejovice na 7.10.2021 v kulturně-společenském centru v Kasejovicích s hlavními body programu: žádosti o prodej pozemků (včetně obytné zóny), nabídka k darování kostela v Řesanicích a kaple v Boučku, stanovisko k výstavbě větrných elektráren, návrh na změnu územního plánu č. 2 města Kasejovice

JMENUJE:

 • RM/154/2021 - hodnotící komisi pro nakládání s obecním majetkem pro otevírání nabídek s přihláškami zájemců o koupi pozemku k výstavbě rodinného domu v lokalitě „Kasejovice – obytná zóna Chloumecká“ ve složení Ing. Marie Čápová, JUDr. Jan Mrázek, Jiří Slavíček

V Kasejovicích 30.08.2021

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Antonín Řehoř, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 08.09.2021

Z úřední desky bylo sejmuto: 24.09.2021