USNESENÍ z 52. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 52. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 21. 2. 2018 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/26/2018 - program 52. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/27/2018 - změny v rozpočtu města Kasejovice
 • RM/28/2018 - přidělení bytu č. 3 v domě Řesanice čp. 11 p. xxx od 1.3.2018
 • RM/29/2018 - přidělení zakázky na dodávku herních prvků na akci „Dětské hřiště u kulturně společenského centra“ firmě Luna Progress, s.r.o., Zdenice 40, 384 01 Nebahovy, IČO 28080602 s nejnižší nabídkovou cenou 202 462 Kč včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy

SOUHLASÍ:

 • RM/30/2018 - s provedením výtlačného vedení na pozemcích města Kasejovice v k.ú. Řesanice parc. č. 1545 (trvalý travní porost) a parc. č. 1547 (místní komunikace) pro realizaci projektu výstavby vodního zdroje Řesanice II pro farmu Řesanice společnosti Agrochov Kasejovice – Smolivec, a.s. s tím, že žadatel uhradí poplatek za zřízení věcného břemene v souladu s vnitřní směrnicí města Kasejovice

DOPORUČUJE:

 • RM/31/2018 - Zastupitelstvu města Kasejovice schválit žádost p. xxx o prodej pozemku parc. č. 493/5 o výměře 58 m2 v k.ú. Kasejovice

JMENUJE:

 • RM/32/2018 - komisi pro výběr dodavatele stavby „Kasejovice – Jánské náměstí, obnova veřejného prostranství“ ve složení: MVDr. Václav Červený, Karel Suda a zástupce firmy Universal Solutions, s.r.o., pověřené zadávacím řízením veřejné zakázky

STANOVUJE:

 • RM/33/2018 - termín příštího jednání Zastupitelstva města Kasejovice na 6.3.2018 v klubovně tělocvičny v Kasejovicích s hlavními body programu: odkoupení pozemku parc. č. 1547/6 v k.ú. Kasejovice, smlouva s Plzeňským krajem na poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti, podání žádosti na Státní pozemkový úřad na realizaci stavby polní cesty HPC 1R v k.ú. Řesanice

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/34/2018 - žádost p. xxx o přidělení bytu v domě Řesanice čp. 11
 • RM/35/2018 - žádost p. xxx o pronájem částí pozemků parc. č. 1335/1, 1335/2 a 1335/12 v k.ú. Újezd u Kasejovic
 • RM/36/2018 - informaci o průběhu jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR ve věci majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicí I/20 v Kasejovicích
 • RM/37/2018 - informaci o splacení dlužné částky ve výši 5 252 Kč za pronájem kavárny v Kasejovicích v areálu radnice
 • RM/38/2018 - návrh obnovy hřbitova v Kasejovicích
 • RM/39/2018 - informace o projektu Pošta Partner
 • RM/40/2018 - odpověď Krajského úřadu Plzeňského kraje na žádost o poskytnutí dotace na pořízení automobilu pro svoz školních dětí z Kladrubec do Kasejovic

V Kasejovicích 21.2.2018

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Ing. Václav Jakubčík, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 27.02.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.03.2018