USNESENÍ z 53. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 53. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 27.10.2021 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/182/2021 - program 53. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/183/2021 - změny v rozpočtu města Kasejovice
 • RM/184/2021 - vyhlášení záměru pronájmu pozemků v k.ú. Řesanice – parc. č. 13/9 o výměře 9 m2 a parc. č. 13/10 o výměře 17 m2
 • RM/185/2021 - vyhlášení záměru prodeje pozemku st. p. č. 75 (dle nového geometrického plánu) o výměře 6 m2 v k.ú. Chloumek u Kasejovic
 • RM/186/2021 - výpůjčku části pozemku parc. č. 491/4 v k.ú. Kasejovice o výměře cca 9 m2 za účelem zřízení veřejného místa zpětného odběru odpadních pneumatik, schvaluje návrh smlouvy o výpůjčce se společností GREEN Logistics CZ, s.r.o. a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/187/2021 - návrh Smlouvy na dodávku komunikační infrastruktury – optických vláken se společností ARENIS, s.r.o. Spálené Poříčí a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/188/2021 - návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, Smlouvy o právu provést stavbu k akci Rozvoj optické sítě společnosti ARENIS ve městě Kasejovice a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/189/2021 - cenovou nabídku firmy RAMIREAL, s.r.o. na pokládku kabelů a přípravných prací pro instalaci sloupů veřejného osvětlení akce „Kasejovice – severozápadní část“ v souběhu s pokládkou elektrické sítě nízkého napětí investora ČEZ Distribuce, a.s., schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k podpisu

NESCHVALUJE:

 • RM/190/2021 - žádost p. xxx o prodej pozemku parc. č. 1540/7 v k.ú. Chloumek u Kasejovic z důvodu nesplnění podmínky pro prodej dle Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 15.1.2021 (dokončení hrubé stavby rekreačního objektu)

SOUHLASÍ:

 • RM/191/2021 - s pokračováním platnosti stávajících smluv o pronájmu pozemků za cenu 1 Kč/pozemek/rok s podmínkou řádné údržby pozemku

NESOUHLASÍ:

 • RM/192/2021 - se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 13/1 o výměře 670 m2 v k.ú. Řesanice a doporučuje Zastupitelstvu města Kasejovice neschválit prodej části pozemku parc. č. 13/1 o výměře 670 m2 v k.ú. Řesanice
 • RM/193/2021 - se záměrem směny a prodeje pozemků v k.ú. Řesanice dle žádosti p. xxx - pozemek parc. č. 1782 ve vlastnictví p. Květoně za část pozemku parc. č. 1693 a parc. č. 1731 v majetku města Kasejovice a doporučuje Zastupitelstvu města Kasejovice neschválit směnu a prodej těchto pozemků
 • RM/194/2021 - s návrhem p. xxx na odkoupení pozemků parc. č. 1151/2, 1153/2 a 1153/3 v k.ú. Kasejovice za účelem stavby rodinných domů

PROJEDNALA A DOPORUČUJE:

 • RM/195/2021 - Zastupitelstvu města Kasejovice neschválit prodej pozemků v k.ú. Řesanice – parc. č. 13/9 o výměře 9 m2 a parc. č. 13/10 o výměře 17 m2

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/196/2021 - výroční zprávu Mateřské školy Kasejovice za školní rok 2020/2021
 • RM/197/2021 - výroční zprávu Základní školy Kasejovice za školní rok 2020/2021
 • RM/198/2021 - cenovou nabídku firmy Martines interiéry, s.r.o. na vybavení ordinace praktického lékaře, sesterny a čekárny v Kasejovicích zdravotnickým nábytkem
 • RM/199/2021 - informace o průběhu jednání ve věci prodeje pozemků pod komunikací I/20 Ředitelství silnic a dálnic ČR

JMENUJE:

 • RM/200/2021 - komisi pro otevírání a posuzování nabídek na stavební akci „Výstavba veřejného osvětlení Kasejovice – severozápadní část“ ve složení: Ing. Marie Čápová, Ing. Václav Jakubčík a Karel Suda

V Kasejovicích 27.10.2021

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Antonín Řehoř, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 24.11.2021

Z úřední desky bylo sejmuto: 10.12.2021