USNESENÍ z 54. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 54. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 30.4. 2018 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/56/2018 - program 54. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/57/2018 - změny v rozpočtu města
 • RM/58/2018 - žádost Mateřské školy Kasejovice o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku – elektrické varné stoličky
 • RM/59/2018 - žádost Mateřské školy Kasejovice o čerpání fondu investic na opravu elektrického varného centra - konvektomatu
 • RM/60/2018 - návrh Základní školy Kasejovice na ocenění žáků za mimořádné výsledky a reprezentaci školy ve školním roce 2017/2018
 • RM/61/2018 - odměny ředitelkám Základní školy Kasejovice a Mateřské školy Kasejovice za hospodářské výsledky v roce 2017
 • RM/62/2018 - vyhlášení záměru pronájmu nebytového prostoru v čp. 2 v Kasejovicích za účelem umístění a provozování zařízení pro zajištění sítí elektronických komunikací
 • RM/63/2018 - přidělení individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Kasejovice Domovu pro seniory Blatná ve výši 4 000 Kč na krytí nákladů spojených s poskytováním sociální služby a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice
 • RM/64/2018 - žádost organizace Junák – český skaut, středisko Stopa Plzeň, z.s., 23. oddíl Severka o povolení pořádání skautského tábora v Přebudově
 • RM/65/2018 - návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na akci „Kasejovice, PJ, RD, p.č. 503/1-kNN“ uzavřenou s ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/66/2018 - návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku město Kasejovice za rok 2018  nezávislým auditorem Ing. Janem Nozarem a pověřuje paní starostku k podpisu smlouvy
 • RM/67/2018 - přidělení zakázky „Lesní hospodářský plán města Kasejovice na období 2020 – 2029“ firmě Plzeňský lesprojekt, a.s., Plzeň s nabídkovou cenou 153 368 Kč včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy

SOUHLASÍ:

 • RM/68/2018 -s provedením prací souvisejících s výstavbou nových zemních kabelů nízkého napětí a technologického zařízení v obci Újezd u Kasejovic na pozemcích města Kasejovice, a to tak, že nebudou narušeny nové asfaltové povrchy místních komunikací – akce „Újezd u Kasejovic, PJ, obec – kNN“
 • RM/69/2018 - s postupem navrženým právním zástupcem města na řešení neoprávněného užívání pozemku parc. č. 1770 v k.ú. Kasejovice

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/70/2018 - sdělení Všeobecné zdravotní pojišťovny k žádosti o personální obsazení zubní ordinace v Kasejovicích a doporučuje oslovit v této věci Ministerstvo zdravotnictví ČR

DOPORUČUJE:

 • RM/71/2018 - vyzvat správce vodovodu a kanalizace KAV Starý Plzenec, a.s. k preventivnímu proplachování kanalizačního řadu v Kasejovicích především v místech, kde dochází opakovaně k ucpávání (u čp. 113, za radnicí a v dalších místech), k pravidelné údržbě kanalizačního řadu a k okamžitému řešení případných havarijních situací

JMENUJE:

 • RM/72/2018 - komisi pro výběr dodavatele stavby „Rekonstrukce lesní cesty v k.ú. Chloumek u Kasejovic a k.ú. Kladrubce“ ve složení: MVDr. Václav Červený, Karel Suda a Josef Viktora

V Kasejovicích 30.4.2018

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Ing. Václav Jakubčík, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 30.04.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.05.2018