USNESENÍ z 54. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 54. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 29.11.2021 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/201/2021 - program 54. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/202/2021 - inventarizační komisi pro provedení inventur majetku Mateřské školy Kasejovice k 31.12.2021
 • RM/203/2021 - inventarizační komisi pro provedení inventur majetku Základní školy Kasejovice k 31.12.2021
 • RM/204/2021 - odměny ředitelce Mateřské školy Kasejovice a ředitelce Základní školy Kasejovice dle hodnotících listů za školní rok 2020/2021 v souladu s Kritérii pro odměňování ředitelů škol
 • RM/205/2021 - změny v rozpočtu města Kasejovice
 • RM/206/2021 - návrh složení inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku města Kasejovice k 31.12.2021
 • RM/207/2021 - pronájem pozemků v k.ú. Řesanice – parc. č. 13/9 o výměře 9 m2 a parc. č. 13/10 o výměře 17 m2 p. xxx za cenu 5 Kč/m2/rok
 • RM/208/2021 - pronájem městu Kasejovice části pozemku parc. č. 1017/14 o výměře cca 18 m2 v k.ú. Kasejovice od společnosti Agro Bouček, s.r.o. Kasejovice za cenu 10 Kč/m2/rok na období od 1.12.2021 do 30.6.2032
 • RM/209/2021 - vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Újezd u Kasejovic – část pozemku parc. č. 1335/13 o výměře 13 m2 v majetku města Kasejovice za část pozemku st. p. č. 12 – dle nového geometrického plánu st. p. č. 1377 o výměře 47 m2 v majetku p. xxx
 • RM/210/2021 - přidělení zakázky „Výstavba VO Kasejovice – severozápadní část“ SO 401 Veřejné osvětlení firmě SATHEA VISION, s.r.o., Boršov 280/2, Praha 1, která předložila nabídkovou cenu 3 521 733,02 Kč včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
 • RM/211/2021 - přijetí dotace ve výši 4 054 000 Kč od Plzeňského kraje na realizaci stavby „Kanalizace a ČOV - Kasejovice“
 • RM/212/2021 - cenovou nabídku firmy Martines interiéry, s.r.o. na vybavení ordinace praktického lékaře, sesterny a čekárny v Kasejovicích zdravotnickým nábytkem ve výši 437 662 Kč včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/213/2021 - navýšení podílu vyvolaných nákladů na přeložku dvou stožárů vysokého napětí do zemního vedení na parc. č. 1167 v k.ú. Kasejovice v obytné zóně Chloumecká dle Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120077257 s ČEZ Distribuce, a.s. z původní částky 610 000 Kč včetně DPH na částku 620 000 Kč včetně DPH
 • RM/214/2021 - návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby pro stavbu „Chloumek, PJ, parc. č. 1540/3 – kNN“ s ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/215/2021 - návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0014370/VB/1 pro stavbu „Polánka, PJ, pč. 703/2 – NN“ s ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/216/2021 - návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 8.2.2021 na akci „Kanalizace a ČOV Kasejovice“ s firmou STRABAG, a.s. Praha a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/217/2021 - žádost firmy Arenis, s.r.o. Spálené Poříčí o povolení umístění přístupového bodu pro bezdrátový přenos internetu na městském objektu vodojemu v Kasejovicích za cenu 600 Kč bez DPH/měsíc
 • RM/218/2021 - podání žádosti o finanční podporu z programu Ministerstva pro místní rozvoj, podprogram „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací na akci „Oprava MK na parc. č. 1667/1 v k.ú. Kasejovice (ulice Úzká)“

SOUHLASÍ:

 • RM/219/2021 - s přijetím finančních darů v celkové výši 74 000 Kč pro Základní školu v Kasejovicích

NESOUHLASÍ:

 • RM/220/2021 - se záměrem firmy REMEX CZ, a.s. Praha na odkoupení areálu firmy Bevar v Kasejovicích za účelem zřízení meziskladu stavebního materiálu, provádění úprav sypkých materiálů a zřízení biodegradační plochy pro zpracování štěrků ze železničních staveb z důvodu blízkosti obytné zástavby, vzdálené cca 35 metrů od areálu

PROJEDNALA:

 • RM/221/2021 - a doporučuje Zastupitelstvu města Kasejovice schválit návrh rozpočtu města Kasejovice na rok 2022
 • RM/222/2021 - a doporučuje Zastupitelstvu města Kasejovice schválit prodej pozemku st. p. č. 75 (dle nového geometrického plánu) o výměře 6 m2 v k.ú. Chloumek u Kasejovic p. xxx
 • RM/223/2021 - návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a doporučuje Zastupitelstvu města Kasejovice zvýšit poplatek na r. 2022 ze současných 500 Kč na 600 Kč na poplatníka a rok

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/224/2021 - kalkulaci cen pro vodné a stočné pro rok 2022
 • RM/225/2021 - vyjádření Biskupství českobudějovického ke stanovisku Zastupitelstva města Kasejovice ve věci darování městu kostela Všech svatých v Řesanicích a kaple sv. Vojtěcha v Kasejovicích
 • RM/226/2021 - informace paní starostky o přípravě podání žádostí o dotace na stavební akce v obci
 • RM/227/2021 - informace o možnostech uložení volných finančních prostředků města
 • RM/228/2021 – informace o návrhu nařízení, kterým má být zřízen přírodní park s názvem „Horažďovická pahorkatina“

STANOVUJE:

 • RM/229/2021 - termín příštího jednání Zastupitelstva města Kasejovice na 16.12.2021 v kulturně-společenském centru v Kasejovicích s hlavními body programu: Rozpočet města Kasejovice na rok 2022, Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, žádosti o prodej pozemků, změna zásad pro tvorbu a čerpání prostředků sociálního fondu

V Kasejovicích 29.11.2021

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Antonín Řehoř, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 13.12.2021

Z úřední desky bylo sejmuto: 29.12.2021