USNESENÍ z 55. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 55. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 29.12.2021 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/230/2021 - program 55. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/231/2021 - návrh rozpočtu Mateřské školy Kasejovice na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Kasejovice na roky 2023 a 2024
 • RM/232/2021 - návrh rozpočtu Základní školy Kasejovice na rok 2022 a návrh rozpočtového výhledu Základní školy Kasejovice na roky 2023 a 2024
 • RM/233/2021 - nové platové výměry pro ředitelky Základní a Mateřské školy v Kasejovicích v souladu s nařízením vlády a s účinností od 1.1.2022
 • RM/234/2021 - žádost Základní školy Kasejovice o čerpání finančních prostředků ve výši 403 546 Kč bez DPH, tj. 488 291 Kč včetně DPH, z investičního fondu Základní školy Kasejovice na financování provedených stavebních prací na opravě kanalizace budovy školy
 • RM/235/2021 - změny v rozpočtu města Kasejovice
 • RM/236/2021 - přidělení „Oprava břehového opevnění rybníka Koutečský – p.č. 1155 k.ú. Kasejovice“ firmě STRABAG, a.s., Provozní jednotka Písek, Za Nádražím 1735, 397 01 Písek, IČO 60838744 za celkovou nabídkovou cenu 1 434 023,85 Kč bez DPH, tj. 1 735 168,86 Kč včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/237/2021 - dodatky č. 104 – 108 ke smlouvě uzavřené s firmou Rumpold-P, s.r.o. Plzeň o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro město Kasejovice a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/238/2021 - návrh dodatku – Přílohy č. 2 ke Knihovnímu řádu Obecní knihovny Kasejovice

SOUHLASÍ:

 • RM/239/2021 - s podáním žádostí Základní školy Kasejovice o dotaci na projekt „Kasejovice – Zwiesel 2022“ z dotačního titulu Plzeňského kraje „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2022“, na projekt „Učit se být III…“ z dotačního titulu Plzeňského kraje „Podpora preventivních aktivit a výchova k toleranci v roce 2022“ a na projekt „Modernizace osvětlení tělocvičny při ZŠ Kasejovice“ z dotačního titulu Plzeňského kraje „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2022“

NESOUHLASÍ:

 • RM/240/2021 - se záměrem směny a prodeje pozemků v k.ú. Řesanice dle nové žádosti p. xxx, ze dne 25.11.2021 - pozemek parc. č. 1782 ve vlastnictví p. Květoně za část pozemku parc. č. 1693 a parc. č. 1731 v majetku města Kasejovice a doporučuje projednat Zastupitelstvem města Kasejovice
 • RM/241/2021 - se stavbou společnosti ČEZ Distribuce, a.s. „Kasejovice, PJ, pč. 265/4 – NN“ na pozemcích města p.č. 1653/14, 285/3, 261/9, 261/11, 261/12, 286, 261/8 v k.ú. Kasejovice a neschvaluje návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby s tím, že doporučuje společnosti ČEZ Distribuce, a.s. najít jinou vhodnější trasu pro uvedenou stavbu

PROJEDNALA:

 • RM/242/2021 - kalkulaci cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2022 a doporučuje pozvat zástupce provozovatele – společnosti KAV Starý Plzenec, a.s. na příští jednání rady za účelem upřesnění jednotlivých položek

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/243/2021 - přehled pohledávek na poplatcích za svoz odpadu v r. 2021 s doporučením dalšího postupu

V Kasejovicích 29.12.2021

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady

Vyvěšeno na úřední desku: 07.01.2022

Z úřední desky bylo sejmuto: 23.01.2022