USNESENÍ z 55. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 55. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 21. 5. 2018 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/73/2018 - program 55. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/74/2018 - změny v rozpočtu města Kasejovice
 • RM/75/2018 - plán inventur majetku města Kasejovice na rok 2018
 • RM/76/2018 - vyhlášení záměru prodeje bytů č. 1 – 7 v domě č. 184 v Kasejovicích
 • RM/77/2018 - návrh nájemní smlouvy uzavřené s Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s. na pronájem nebytového prostoru v čp. 2 v Kasejovicích o výměře 17,5 m2 za účelem umístění a provozování zařízení pro zajištění sítí elektronických komunikací na dobu určitou do 30.6.2028 s možností prodloužení za roční nájemné 16 000 Kč a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
 • RM/78/2018 - výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Kasejovice – navýšení o 4 děti, tj. celkem 28 dětí v každé ze dvou tříd
 • RM/79/2018 - vyhlášení záměru směny pozemků parc. č. 1154/5 o výměře o výměře 92 m2 , parc. č. 1166/14 o výměře 205 m2 a část pozemku parc. č. 1166/15 (dle vyznačení v katastrální mapě) v k.ú. Kasejovice v majetku p. xxx za pozemek parc. č. 1166/9 v k.ú. Kasejovice (dle vyznačení v katastrální mapě) v majetku města Kasejovice s tím, že případný rozdíl ve výměře bude doplacen. Rada doporučuje Zastupitelstvu města Kasejovice schválit směnu těchto pozemků.
 • RM/80/2018 - přidělení dotace z Programu podpory neziskových organizací 2018, kategorie B – veřejně prospěšné aktivity, Sboru dobrovolných hasičů Kasejovice ve výši 10 000 Kč na pořádání oslav ke 140. výročí založení SDH Kasejovice ve dnech 15. – 17.6.2018 a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu měst Kasejovice

PROJEDNALA A DOPORUČUJE:

 • RM/81/2018 - Zastupitelstvu města Kasejovice schválit závěrečný účet města Kasejovice za rok 2017
 • RM/82/2018 - Zastupitelstvu města Kasejovice schválit účetní závěrku města Kasejovice za rok 2017 s vědomím výsledku přezkoumání auditorem a převod výsledku hospodaření ve výši 5 956 570,05 Kč na účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“
 • RM/83/2018 - Zastupitelstvu města schválit koupi pozemku parc. č. 496 v k.ú. Kasejovice a pověřuje vedení města tímto nákupem
 • RM/84/2018 - Zastupitelstvu města Kasejovice schválit smlouvu o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka uzavřenou s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR k akci „I/20 křižovatka se silnicemi II/188 a III/02014“ v k.ú. Podhůří u Nepomuka
 • RM/85/2018 - Zastupitelstvu města Kasejovice schválit prodej částí pozemků v k.ú. Řesanice: parc. č. 1212/28 o výměře 39 m2, parc.č. 1212/27 o výměře 42 m2, parc.č. 1212/7 o výměře 36 m2 a části pozemku parc.č. 1212/1 p. xxx
 • RM/86/2018 - Zastupitelstvu města Kasejovice schválit prodej části pozemku parc. č. 920/1 o výměře cca 6 m2 v k.ú. Chloumek u Kasejovic p. xxx

STANOVUJE:

 • RM/87/2018 - termín příštího jednání Zastupitelstva města Kasejovice na 7.6.2018 v klubovně tělocvičny v Kasejovicích s hlavními body programu: s hlavními body programu: závěrečný účet města za rok 2017 včetně účetní závěrky k 31.12.2017 a inventarizace majetku, prodej bytů v domě čp. 184 v Kasejovicích, prodej pozemků, stanovisko k vydání a schválení změny č. 1 Územního plánu města Kasejovice a další

JMENUJE:

 • RM/88/2018 - p. Josefa Viktoru členem komise pro výběrové řízení na vybavení počítačové učebny Základní školy Kasejovice, náhradníkem p. Ing. Václava Jakubčíka a schvaluje jmenování p. Ing. Michala Medveckého

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/89/2018 - oznámení Základní školy Kasejovice o uzavření školní družiny o letních prázdninách
 • RM/90/2018 - oznámení Mateřské školy Kasejovice o provozu školy během letních prázdnin
 • RM/91/2018 - sdělení Krajského úřadu Plzeňského kraje o zajištění autobusového spojení z obce Kladruce z důvodu dojíždění dětí do spádové Mateřské a Základní školy v Kasejovicích od 3.9.2018
 • RM/92/2018 - návrh Ministerstva vnitra na zrušení matriční agendy v Kasejovicích v rámci optimalizace sítě matričních úřadů v ČR
 • RM/93/2018 - výzvu Ministerstva zemědělství ve věci vytváření rezervy finančních prostředků na obnovu majetku vodovodů a kanalizací

V Kasejovicích 21.5.2018

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Ing. Václav Jakubčík, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 28.05.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 13.06.2018