USNESENÍ z 56. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 56. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 31.1.2022 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/1/2022 - program 56. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/2/2022 - nové platové výměry pro ředitelku Mateřské školy Kasejovice a pro ředitelku Základní školy Kasejovice v souladu s novelizovaným nařízením vlády s účinností od 1.1.2022
 • RM/3/2022 - odpisový plán Mateřské školy Kasejovice pro rok 2022
 • RM/4/2022 - odpisový plán Základní školy Kasejovice pro rok 2022
 • RM/5/2022 - nákup ohřívače vody v ceně cca 30 000 Kč pro školní jídelnu na základě žádosti Mateřské školy Kasejovice
 • RM/6/2022 - změny v rozpočtu města Kasejovice
 • RM/7/2022 - zvýšení cen vodného o 2 Kč včetně DPH za 1 m3, tj. na 34 Kč včetně DPH a zvýšení cen stočného o 3 Kč včetně DPH za 1 m3, tj. na 36 Kč včetně DPH s platností od 1.1.2022 pro obec Kasejovice
 • RM/8/2022 - Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Kasejovice a Výrobně hospodářským družstvem Hradiště na pronájem nádrže na kapalný plyn a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/9/2022 - Dodatek č. 7 ke Smlouvě o zajištění veřejného osvětlení č. 273004V002 uzavřené mezi městem Kasejovice a ČEZ Energetické služby, s.r.o. a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/10/2022 - přidělení individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Kasejovice společnosti Storgé, z.s., Lučiště 17, Spálené Poříčí – Víceúčelovému zařízení Borovno ve výši 5 000 Kč na provozní náklady útulku pro psy a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice
 • RM/11/2022 - návrh smluv o zřízení služebnosti – věcného břemene s vlastníky pozemků, které byly dotčeny výstavbou kanalizačního řadu v ulici Pod tratí a stanovuje cenu za řízení věcného břemene dle ceníku úhrad ve výši 100 Kč/m2 volného terénu
 • RM/12/2022 - pronájem bytu č. 7 – 8 v domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích na základě žádosti p. xxx

SOUHLASÍ:

 • RM/13/2022 - s přijetím finančních darů v celkové výši 12 000 Kč pro Mateřskou školu Kasejovice
 • RM/14/2022 - s ukončení smlouvy o pronájmu rybníka Malý Žabokrk v Polánce k 31.12.2021 na základě žádosti nájemce p. xxx
 • RM/15/2022 - s návrhem nové trasy elektrické přípojky vzdušným vedením pro stavbu společnosti ČEZ Distribuce, a.s. „Kasejovice, PJ, pč. 265/4 – NN“
 • RM/16/2022 - s realizací kanalizační přípojky k domu čp. 132 v Kasejovicích dle projektové dokumentace s podmínkou uvedení pozemku p.č. 1604/7 v k.ú. Kasejovice do původního stavu zadlážděním odbornou firmou se zajištěním záruky po dobu životnosti kanalizační přípojky
 • RM/17/2022 - s umístěním stavby „Kanalizační přípojka pro objekt na pozemku parc. č. 218/1 v k.ú. Kasejovice“ na pozemku parc. č. 1547/2 v k.ú. Kasejovice v místě komunikace s podmínkou uvedení pozemků do původního stavu odbornou firmou se zajištěním záruky po dobu životnosti kanalizační přípojky
 • RM/18/2022 - s odkoupením části pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Kasejovice o výměře cca 160 m2 za účelem rozšíření obslužné komunikace v areálu čistírny odpadních vod v Kasejovicích
 • RM/19/2022 - s podáním žádostí o dotace na projekty města Kasejovice na Plzeňský kraj a Ministerstvo zemědělství
 • RM/20/2022 - s umístěním stavby „Parc. č. 1154/3 v k.ú. Kasejovice – kanalizační a vodovodní přípojka“ dle projektové dokumentace na pozemku parc. č. 1154/2 v k.ú. Kasejovice, místní komunikace, s podmínkou uvedení pozemku do původního stavu odbornou firmou se zajištěním záruky po dobu životnosti kanalizační a vodovodní přípojky
 • RM/21/2022 - nákup traktorového návěsu – třístranného sklápěče ZDT NS 8.3 pro účely města Kasejovice

NESCHVALUJE:

 • RM/22/2022 - žádost p. xxx o pronájem stavební buňky umístěné u sběrného dvora v Kasejovicích

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/23/2022 - žádost p. xxx o pronájem části pozemku parc. č. 13/1 o výměře cca 670 m2 v k.ú. Řesanice s tím, že ve věci bude dále jednáno
 • RM/24/2022 - nesouhlas p. xxx s dohodou o výměně oplocení pozemků parc. č. 1333/2, 1333/3, 1332/5, 1680 a st.p.č. 534 v k.ú. Kasejovice v lokalitě u zdravotního střediska a schvaluje zadat geometrické zaměření pozemků parc. č. 1680 a st. p. č. 534 v k.ú. Kasejovice na náklady města za účelem zjištění skutečné hranice pozemků
 • RM/25/2022 - aktuální informace ve věci záměru směny a prodeje pozemků v k.ú. Řesanice dle žádosti p. xxx - pozemek parc. č. 1782 ve vlastnictví p. xxx za část pozemku parc. č. 1693 a parc. č. 1731 v majetku města Kasejovice

V Kasejovicích 31.01.2022

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Antonín Řehoř, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 11.02.2022

Z úřední desky bylo sejmuto: 27.02.2022