USNESENÍ z 57. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 57. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 28.2.2022 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/26/2022 - program 57. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/27/2022 - návrh Smlouvy č. 1190901622 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na projekt „Sadové úpravy – město Kasejovice“ formou dotace ve výši 195 500 Kč a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
 • RM/28/2022 - návrh Smlouvy č. 1190901581 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na projekt „Výsadba dřevin – Újezd u Kasejovic“ formou dotace ve výši 134 500 Kč a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
 • RM/29/2022 - hospodaření Základní školy Kasejovice za rok 2021, tj. účetní závěrku a hospodaření za rok 2021, inventarizaci majetku k 31.12.2021, dokladovou inventarizaci k 31.12.2021, inventarizaci pokladní hotovosti k 31.12.2021 a hospodaření s fondy za rok 2021
 • RM/30/2022 - žádost Základní školy Kasejovice o rozdělení zisku z roku 2021 do rezervního fondu
 • RM/31/2022 - hospodaření Mateřské školy Kasejovice za rok 2021, tj. účetní závěrku a hospodaření za rok 2021, inventarizaci majetku k 31.12.2021, dokladovou inventarizaci k 31.12.2021, inventarizaci pokladní hotovosti k 31.12.2021 a hospodaření s fondy za rok 2021
 • RM/32/2022 - žádost Mateřské školy Kasejovice o rozdělení zisku z roku 2021 do rezervního fondu
 • RM/33/2022 - přidělení zakázky „Oprava bývalé vodárenské věže u vlakového nádraží – II. etapa“ Stavební firmě Suchan, Masarykovo náměstí 21, 398 06 Mirovice, IČO 48255360 s celkovou nabídkovou cenou 1 036 193,71 Kč včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/34/2022 - poskytnutí ubytování ukrajinským válečným uprchlíkům v domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích
 • RM/35/2022 - změny v rozpočtu města Kasejovice

SOUHLASÍ:

 • RM/36/2022 - s nákupem multifunkční tiskárny za cenu cca 40 000 Kč včetně DPH pro účely Základní školy Kasejovice

PROJEDNALA A DOPORUČUJE:

 • RM/37/2022 - Zastupitelstvu města Kasejovice schválit prodej pozemku parc. č. 245/9 o výměře 45 m2 a část parc. č. 245/1 o výměře cca 32 m2 v k.ú. Podhůří u Nepomuka

STANOVUJE:

 • RM/38/2022 - termín příštího jednání Zastupitelstva města Kasejovice na 15.3.2022 v kulturně-společenském centru v Kasejovicích s hlavními body programu: Revize a aktualizace Plánu rozvoje města Kasejovice, Darování kostela v Řesanicích a kaple v Boučku, Žádost Plzeňského kraje o dotaci na dopravní obslužnost pro rok 2022, Stanovisko k jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ohledně ceny pozemků pod komunikací č. I/20, žádosti o prodej a směnu pozemků

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/39/2022 - nutnost revize a aktualizace Programu rozvoje města Kasejovice na období let 2019 – 2022 Zastupitelstvem města Kasejovice
 • RM/40/2022 - různé informace z obce: zápis z jednání dne 17.2.2022 se zástupci obce Podhůří, změna kritérií Ministerstva pro místní rozvoj pro podání žádosti o dotaci na opravu krovu a střechy radnice, předání čestného občanství a další

V Kasejovicích 28.02.2022

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 14.03.2022

Z úřední desky bylo sejmuto: 30.03.2022