USNESENÍ z 57. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 57. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 27.6.2018 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/96/2018 - program 57. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/97/2018 - změny v rozpočtu města Kasejovice
 • RM/98/2018 - na doporučení hodnotící komise jako zhotovitele stavební akce „Kasejovice, Jánské náměstí – Obnova veřejného prostranství“ společnost STRABAG, a.s., PJ Písek, Za Nádražím 1735, 397 01 Písek, IČ 60838744, která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu bez DPH 4 126 424,66 Kč, tj. 4 992 973,84 Kč včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
 • RM/99/2018 - žádost p. xxx o přidělení bytu č. 13 v domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích
 • RM/100/2018 - vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 645/1 o výměře 10 m2 v k.ú. Polánka u Kasejovic na dobu určitou od 1.8.2018 do 30.9.2018 za účelem výkupu jablek
 • RM/101/2018 - vyhlášení záměru prodeje pozemků parc. č. 1154/12 o výměře 100 m2, parc. č. 1154/1 díl a), b) o výměře 15 m2 a parc. č. 1156/10 o výměře 13 m2 v k.ú. Kasejovice (dle nového geometrického plánu)
 • RM/102/2018 - vyhlášení záměru pronájmu s následným prodejem pozemku parc. č. 1154/4 o výměře 12 m2 v k.ú. Kasejovice (dle nového geometrického plánu)
 • RM/103/2018 - přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města Kasejovice ve výši 22 272 Kč na věcné vybavení JPO III Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Kasejovice
 • RM/104/2018 - vyhlášení záměru pronájmu zemědělských pozemků současným nájemcům, případně prodloužení platných smluv na období od 1.1.2019 do 30.9.2023 za stávajících podmínek
 • RM/105/2018 - vyhlášení záměru pronájmu pozemků v k.ú. Kladrubce: parc. č. 471/10 o výměře 375 m2, parc. č. 471/11 o výměře 181 m2 a části parc. č. st. 59/1 o výměře 170 m2
 • RM/106/2018 - návrh kupní smlouvy uzavírané s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na odkoupení pozemku parc. č. 496 v k.ú. Kasejovice za cenu 13 100 Kč

SOUHLASÍ:

 • RM/107/2018 - s dotčením pozemku parc. č. 1672 v k.ú. Řesanice ve vlastnictví města Kasejovice stavbou pod označením „RVDSL 1822_C_P_KSJV43-KSJV1HR_OK“ SAP č.:11010-076790, za účelem modernizace stávající sítě elektronických komunikací, souhlasí s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti uzavřené s Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s. a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
 • RM/108/2018 - s uzavřením dodatků ke smlouvám o dílo k sečení veřejného prostranství v obcích a s navýšením úplaty
 • RM/109/2018 - s podáním žádosti Základní školy Kasejovice na projekt Učíme se environmentální výchově do dotačního titulu Plzeňského kraje Mikrogranty pro oblast školství, mládeže a sportu v roce 2018
 • RM/110/2018 - s umístěním stojanu na kola před provozovnou pizzerie v Kasejovicích v čp. 129 za předpokladu zachování bezpečnostních odstupů

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/111/2018 - žádost p. xxx o pronájem části pozemku parc. č. 920/1 v k.ú. Chloumek u Kasejovic a doporučuje oslovit je ve věci odkoupení části pozemku parc. č. st. 30 v k.ú. Chloumek u Kasejovic za účelem zajištění přístupu k sousedním nemovitostem
 • RM/112/2018 - sdělení společnosti Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s. k žádosti o pravidelnou údržbu kanalizačního řadu
 • RM/113/2018 - odpověď České stomatologické komory na žádost o personální zajištění zubní ordinace v Kasejovicích a doporučuje reagovat
 • RM/114/2018 - oznámení dětské organizace Pionýr, z.s., Pionýrské skupiny Nepomuk o pořádání letních dětských táborů na základně v Přebudově
 • RM/115/2018 - sdělení Správy železniční dopravní cesty, s.o. k prodeji pozemku parc. č. st. 402 se stavbou bez čp. v k.ú. Kasejovice

V Kasejovicích 27.6.2018

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Ing. Václav Jakubčík, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 11.07.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 27.07.2018