USNESENÍ z 57. schůze Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 57. schůze Rady města Kasejovice konané dne 16. srpna 2010 na Městském úřadě v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice:

Bere na vědomí:

 • 579/2010 připravované změny v rozpočtu města
 • 580/2010 zprávu České školní inspekce o provedené kontrole v Mateřské škole Kasejovice
 • 581/2010 zprávu starostky města o obnově rybníku v Chloumku a likvidaci septiku u bytových domů v Kasejovicích

Stanovuje:

 • 582/2010 členy komise pro otevírání a posuzování nabídek na dodání automobilu Praktik pro DPS: Ing. Marie Čápová, MVDr. Václav Červený, Josef Viktora, Václav Kalbáč, Stanislav Chára

Schvaluje:

 • 583/2010 Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu - o ponechání inventáře v zubní laboratoři do 31.12. 2010 bezplatně
 • 584/2010 přezkoumání hospodaření Města Kasejovice za rok 2010 Ing. Janem Nozarem, auditorem Merklín
 • 585/2010 žádost Jana Ciny o povolení akce Minifestík v letním kině v Kasejovicích
 • 586/2010 finanční příspěvek ve výši 3 500 Kč z Programu přímé podpory mládeže Milanu Šmídovi na uspořádání nohejbalového turnaje 20. ročník Memoriál Josefa Smrčky
 • 587/2010 datum konání Zastupitelstva města Kasejovice 25.8. 2010 a program jednání
 • 588/2010 dodání automobilu Praktik pro DPS firmou AUTOSPOL PLUS spol. s. r. o. Horažďovice

Souhlasí:

 • 589/2010 se zněním Smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kasejovice za rok 2010 Ing. Janem Nozarem, auditorem Merklín
 • 590/2010 se zněním Smlouvy o dodání automobilu Praktik firmou AUTOSPOL PLUS spol. s. r. o. Horažďovice

Projednala:

 • 591/2010 žádost paní (***), bytem Blatná o přidělení bytu v DPS
 • 592/2010 žádost paní (***) o odkoupení pozemku u hasičské zbrojnice v Kasejovicích

Pověřuje:

 • 593/2010 starostku města provést šetření ve věci údajného úniku vody z obecního vodovodu v Chloumku do nemovitosti paní (***), bytem Plzeň

V Kasejovicích dne 16.08.2010

Ing.Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Josef VIKTORA, člen rady
Stanislav CHÁRA, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 16.08.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 01.09.2010