USNESENÍ z 58. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 58. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 30.3.2022 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/41/2022 - program 58. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/42/2022 - změny v rozpočtu města Kasejovice
 • RM/43/2022 - žádost p. xxx o pronájem druhé místnosti v bytě č. 5 – 6 v domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích
 • RM/44/2022 - žádost p. xxx o pronájem druhé místnosti v bytě č. 17 – 18 v domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích
 • RM/45/2022 - vyhlášení záměru pronájmu rybníka Malý Žabokrk na pozemku parc. č. 957 v k.ú. Polánka u Kasejovic
 • RM/46/2022 - poskytnutí ubytování válečným uprchlíkům z Ukrajiny v přízemním bytě ve zdravotním středisku v Kasejovicích
 • RM/47/2022 - vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc. č. st. 586 v k.ú. Kasejovice

NESCHVALUJE:

 • RM/48/2022 - žádost obce Záboří o umístění opatrovanky p. xxx v domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích
 • RM/49/2022 - poskytnutí finančního příspěvku neziskové organizaci Linka bezpečí, z.s.
 • RM/50/2022 - pronájem části pozemku parc. č. 13/1 o výměře 670 m2 v k.ú. Řesanice

PROJEDNALA A NEDOPORUČUJE:

 • RM/51/2022 - Zastupitelstvu města Kasejovice schválit prodej pozemku parc. č. st. 586 v k.ú. Kasejovice

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/52/2022 - žádost Sboru dobrovolných hasičů Kladrubce o poskytnutí finančního příspěvku na uspořádání akce „Sraz rodáků a přátel obce Kladrubce 2022“ s tím, že je nutné doplnit vyčíslení nákladů
 • RM/53/2022 - různé informace z obce: uspořádání oslav osvobození dne 6.5.2022, den otevřených dveří v základní škole, přihláška do soutěže Vesnice roku

POVĚŘUJE:

 • RM/54/2022 - paní starostku k jednání s právním zástupcem obce o možnostech vystěhování nájemníků z neobyvatelného bytu v Kladrubcích 49
 • RM/55/2022 - pana Antonína Řehoře, člena Zastupitelstva města Kasejovice, k přijímání prohlášení o vstupu do manželství ve smyslu zákona o matrikách a stanovuje, že při významných příležitostech a občanských obřadech může užívat závěsný odznak s velkým státním znakem

NAVRHUJE:

 • RM/56/2022 - řešit stav znečištěné požární nádrže vypuštěním vody a zjištěním příčiny jejího znečišťování

V Kasejovicích 30.03.2022

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Josef Viktora, člen rady
Antonín Řehoř, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 06.04.2022

Z úřední desky bylo sejmuto: 22.04.2022