USNESENÍ z 58. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 58. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 30. 7. 2018 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/116/2018 - program 58. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/117/2018 - změny v rozpočtu města Kasejovice
 • RM/118/2018 - žádost Základní školy Kasejovice o schválení čerpání fondu investic na vymalování části školy v částce cca 102 000 Kč
 • RM/119/2018 - žádost Základní školy Kasejovice o schválení změny odpisového plánu pro rok 2018
 • RM/120/2018 - návrh Základní školy Kasejovice na ocenění žákyně za umístění ve výtvarné soutěži
 • RM/121/2018 - žádost Mateřské školy Kasejovice o schválení změny odpisového plánu pro rok 2018
 • RM/122/2018 - žádost Mateřské školy Kasejovice o poskytnutí finančního příspěvku na nákup nerezových stolů pro školní kuchyni s tím, že bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele
 • RM/123/2018 - pronájem části pozemku parc. č. 645/1 o výměře 10 m2 v k.ú. Polánka u Kasejovic p. xxx dobu určitou od 1.8.2018 do 30.9.2018 za účelem výkupu jablek za cenu 1 000 Kč
 • RM/124/2018 - pronájem pozemků v k.ú. Kladrubce: parc. č. 471/10 o výměře 375 m2, parc. č. 471/11 o výměře 181 m2 a části parc. č. st. 59/1 o výměře 170 m2 p. xxx za cenu 7 Kč/m2/rok s tím, že uhradí nájem zpětně za 2 roky dle splátkového kalendáře
 • RM/125/2018 - pronájem zemědělských pozemků současným nájemcům, tj. prodloužení platných smluv na období od 1.1.2019 do 30.9.2023 za stávajících podmínek
 • RM/126/2018 - vyhlášení záměru pronájmu a prodeje pozemků v k.ú. Podhůří u Nepomuka za účelem stavby „I/20 křižovatka se silnicemi II/188 a III/02014“ realizované Ředitelstvím silnic a dálnic ČR – záměr pronájmu části pozemku parc. č. 250 o výměře 128 m2, záměr pronájmu části pozemku parc. č. 255 o výměře 57 m2, záměr prodeje pozemku parc. č. 250 o výměře 92 m2, záměr prodeje pozemku parc. č. 289 o výměře 4 m2 a záměr prodeje pozemku parc. č. 54/6 o výměře 181 m2
 • RM/127/2018 - poskytnutí finanční dotace ve výši 10 000 Kč Základní organizaci Českého svazu chovatelů Kasejovice z Programu neziskových organizací 2018 na pořádání tradiční výstavy drobného zvířectva a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice
 • RM/128/2018 - poskytnutí individuální finanční dotace ve výši 12 000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Polánka na doplnění výstroje a výzbroje sboru (2 ks proudnic a 7 ks přileb) a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice
 • RM/129/2018 - na doporučení hodnotící komise, jako zhotovitele stavební akce „Rekonstrukce lesní cesty v k.ú. Chloumek u Kasejovice a k.ú. Kladrubce“ společnost STRABAG, a.s., Odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice, IČO 60838744, která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu bez DPH 2 274 761 Kč, tj. 2 752 461 Kč včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem předání staveniště.

SOUHLASÍ:

 • RM/130/2018 - s výsledkem výběrového řízení na „Dodávku technického a programového vybavení počítačové učebny Základní školy Kasejovice“, s výběrem firmy COLIS, s.r.o. Písek s nejnižší nabídkovou cenou 364 188 Kč včetně DPH a s uvolněním finančních prostředků z rozpočtu města Kasejovice ve výši 300 000 Kč
 • RM/131/2018 - s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby „Újezd u Kasejovic, PJ, obec – kNN“ se společností ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/132/2018 - s úpravou svahů na parc. č. 253 v k.ú. Podhůří u Nepomuk z důvodu stavby „Výstavba PZS na přejezdu P1290 v km 17,458 na trati Blatná – Nepomuk“ na sousedním pozemku

PROJEDNALA A DOPORUČUJE:

 • RM/133/2018 - Zastupitelstvu města Kasejovice schválit prodej pozemků parc. č. 1154/12 o výměře 100 m2, parc. č. 1154/1 díl a), b) o výměře 15 m2 a parc. č. 1156/10 o výměře 13 m2 v k.ú. Kasejovice (dle nového geometrického plánu) p. xxx
 • RM/134/2018 - Zastupitelstvu města Kasejovice schválit prodej pozemku parc. č. 1154/4 o výměře 12 m2 v k.ú. Kasejovice (dle nového geometrického plánu) p. xxx
 • RM/135/2018 - dle uvážení odborného lesního hospodáře Ing. Vladimíra Machovce nabízet potencionálním zájemcům dříví ze stromů napadených kůrovcem do 10 m3 za podmínky rychlého vyklizení

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/136/2018 - odpověď Všeobecné zdravotní pojišťovny na opětovnou žádost města o zajištění personálního obsazení zubní ordinace v Kasejovicích a doporučuje oslovit MUDr. Najiba Barakata, zubního lékaře v Nepomuku, zda by měl zájem ordinovat také v Kasejovicích
 • RM/137/2018 - předběžný program plánovaných oslav 140 let povýšení Kasejovic na město
 • RM/138/2018 - vyjádření majitelů pozemku parc. č. 30 v k.ú. Chloumek u Kasejovic k nabídce na odkoupení části pozemku

V Kasejovicích 30. 7. 2018

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Ing. Václav Jakubčík, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 15.08.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 31.08.2018