USNESENÍ z 59. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 59. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 27.4.2022 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/57/2022 - program 59. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/58/2022 - návrh odpisového plánu dlouhodobého hmotného majetku Základní školy Kasejovice na období 4 – 12/2022
 • RM/59/2022 - návrh Základní školy Kasejovice na ocenění žáků za mimořádné výsledky a reprezentaci školy ve školním roce 2021/2022
 • RM/60/2022 - odměnu ředitelce Základní školy Kasejovice a ředitelce Mateřské školy Kasejovice dle Hodnotících listů ředitelů škol v ekonomické oblasti za rok 2021
 • RM/61/2022 - čerpání investičního fondu Mateřské školy Kasejovice ve výši cca 37 000 Kč na nákup příslušenství a opravu kuchyňského robota ve školní jídelně
 • RM/62/2022 - změny v rozpočtu města Kasejovice
 • RM/63/2022 - cenovou nabídku firmy B a B instalatérství, s.r.o. Plzeň na vybavení vrtu a napojení na stávající rozvod ve sklepě kulturního zařízení v Kladrubcích 49 ve výši 121 552 Kč včetně 21 % DPH
 • RM/64/2022 - návrh Dodatku č. ke smlouvě do dílo s firmou LS stavby, s.r.o. Nýrsko na provedení stavby „Kasejovice – obytná zóna Chloumecká“ a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/65/2022 - návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou STRABAG, a.s. na provedení stavby „Oprava místní komunikace na parc. č. 1667/1 v k.ú. Kasejovice (ulice Úzká)“ a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/66/2022 - pronájem pozemku parc. č. st. 586 o výměře 135 m2 v k.ú. Kasejovice firmě Rabbit Trhový Štěpánov, a.s. za cenu 10 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců
 • RM/67/2022 - pronájem rybníka Malý Žabokrk na pozemku parc. č. 957 o výměře 3 176 m2 v k.ú. Polánka u Kasejovic firmě EKOJAR s.r.o. Mikulov, za cenu 1 000 Kč/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců s podmínkou doložení studie proveditelnosti odbahnění rybníka a uskutečnění tohoto záměru do 3 let od uzavření nájemní smlouvy
 • RM/68/2022 - přidělení individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Kasejovice Domovu pro seniory Blatná ve výši 8 000 Kč na krytí nákladů spojených s poskytováním sociální služby a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice
 • RM/69/2022 - návrh Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností Elektrowin, a.s. a pověřuje paní starostku k podpisu

SOUHLASÍ:

 • RM/70/2022 - s podáním žádosti Základní školy Kasejovice o dotaci na projekt „Učíme se environmentální výchově 4“ z dotačního titulu Plzeňského kraje „Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2022“
 • RM/71/2022 - s přijetím dotací z programů Plzeňského kraje (Klub otevřených dveří v Kasejovicích – 20 tis. Kč, Expozice v bývalém špýcharu v Kasejovicích II. etapa – 50 tis. Kč, Výstavba veřejného osvětlení – severozápadní část – 400 tis. Kč) a s podáním projektových žádostí na Místní akční skupinu Pošumaví (Město Kasejovice – „Výstavní expozice v bývalém špýcharu – III. etapa, Základní škola Kasejovice – vybavení třídy 15 ks lavic a 30 ks židlí, Mateřská škola Kasejovice – vybavení školní kuchyně)
 • RM/72/2022 - s finanční ve výši 50 000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Kladrubce na uspořádání akce Sraz rodáků a přátel Kladrubec dne 2.7.2022

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/73/2022 - informace Základní školy Kasejovice o plánovaných akcích – modernizace osvětlení tělocvičny, nákup lavic a židlí do učebny prvního stupně, provoz školní družiny o letních prázdninách
 • RM/74/2022 - provedený průzkum zájmu rodičů o umístění dětí ve školní družině o prázdninách v červenci 2022
 • RM/75/2022 - oznámení společnosti LS stavby, s.r.o. Nýrsko, která je zhotovitelem stavby „Kasejovice – obytná zóna Chloumecká“, o existenci mimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti – „překážky vyšší moci“ v důsledku probíhající války na Ukrajině
 • RM/76/2022 - informace o průběhu jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ve věci prodeje pozemků pod komunikací I/20 a náhrady za jejich užívání, informaci o možnosti bezplatného zapůjčení domácích kompostérů majitelům nemovitostí v Kasejovicích a informaci o uspořádání oslav osvobození 6.5.2022

POVĚŘUJE:

 • RM/77/2022 - paní starostku k dalšímu jednání s právním zástupcem obce o možnostech vystěhování nájemníků z neobyvatelného bytu v Kladrubcích 49

STANOVUJE:

 • RM/78/2022 - smluvní nájemné u nově uzavíraných nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města ve výši 60 Kč/m2/měsíc s uvedením inflační doložky (pokud rada neurčí jinak) a doporučuje vytvořit nový vzor nájemní smlouvy

V Kasejovicích 27.04.2022

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Josef Viktora, člen rady
Antonín Řehoř, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 09.05.2022

Z úřední desky bylo sejmuto: 25.05.2022