USNESENÍ z 59. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 59. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 27.8.2018 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/139/2018 - program 59. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/140/2018 - změny v rozpočtu města Kasejovice
 • RM/141/2018 - pronájem části pozemku parc. č. 250 o výměře 128 m2 v k.ú. Podhůří u Nepomuka a části pozemku parc. č. 255 o výměře 57 m2 v k.ú. Podhůří u Nepomuka Ředitelství silnic a dálnic ČR za účelem stavby „I/20 křižovatka se silnicemi II/188 a III/02014“ a pověřuje paní starostku k podpisu smlouvy
 • RM/142/2018 - vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 1212/21 o výměře 31 m2 v k.ú. Řesanice
 • RM/143/2018 - vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 493/9 o výměře 11 m2 v k.ú. Kasejovice
 • RM/144/2018 - žádost Mateřské školy Kasejovice o schválení čerpání fondu investic na vymalování školy v částce cca 50 000 Kč
 • RM/145/2018 - návrh Mateřské školy Kasejovice na vyřazení drobného hmotného majetku
 • RM/146/2018 - návrh Základní školy Kasejovice na vyřazení drobného dlouhodobého majetku

NESCHVALUJE:

 • RM/147/2018 - pronájem části pozemku parc. č. 920/1 v k.ú. Chloumek u Kasejovic

DOPORUČUJE:

 • RM/148/2018 - Zastupitelstvu města Kasejovice schválit prodej pozemků v k.ú. Újezd u Kasejovic dle nového geometrického plánu č. 100-275/2017 p. xxx pozemek st. p. č. 126 o výměře 5 m2 a pozemek parc. č. 1335/28 o výměře 18 m2
 • RM/149/2018 - Zastupitelstvu města Kasejovice schválit prodej pozemků parc. č. 250 o výměře 92 m2, parc. č. 289 o výměře 4 m2 a parc. č. 54/6 o výměře 181 m2 v k.ú. Podhůří u Nepomuka s právem stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR za účelem stavby „I/20 křižovatka se silnicemi II/188 a III/02014“
 • RM/150/2018 - Zastupitelstvu města Kasejovice neschválit prodej části pozemku parc. č. 920/1 v k.ú. Chloumek u Kasejovic

PROJEDNALA:

 • RM/151/2018 - žádost ČEZ Distribuce, a.s. o prodej části pozemku parc. č. 1166/15 o výměře cca 21 m2 v k.ú. Kasejovice za účelem umístění trafostanice

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/152/2018 - návrh darovací smlouvy Náboženské obce Církve československé husitské, jejíž předmětem je pozemek st.p.č. 10 v k.ú. Kasejovice se stavbou občanské vybavenosti – kostelem
 • RM/153/2018 - sdělení zubní lékařky MUDr. Jany Písařové o ukončení stomatologické péče v Kasejovicích
 • RM/154/2018 - program oslav 100. výročí vzniku samostatného Československa a 140 let povýšení Kasejovic na město
 • RM/155/2018 - žádost o prodej domu čp. 15 v Kladrubcích

STANOVUJE:

 • RM/156/2018 - termín příštího jednání Zastupitelstva města Kasejovice na 6.9.2018 v kulturním zařízení v Újezdě u Kasejovic s hlavními body programu: prodej pozemků, nabídka daru Církve československé husitské městu - pozemek st.p.č. 10 v k.ú. Kasejovice včetně objektu kostela, pověření zastupitele města k jednání o správě uplatňování Územního plánu Kasejovice a další

V Kasejovicích 27.8.2018

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Ing. Václav Jakubčík, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 04.09.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 20.09.2018