USNESENÍ z 6. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 27.2.2019 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/36/2019 - program 6. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/37/2019 - změny v rozpočtu města Kasejovice
 • RM/38/2019 - pronájem části pozemku parc. č. 220/1 v k.ú. Kasejovice o výměře cca 140 m2 p. xxx za cenu 7 Kč/m2/rok s úhradou nájmu zpětně za dobu užívání a schvaluje návrh nájemní smlouvy
 • RM/39/2019 - vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc. č. 957 v k.ú. Polánka u Kasejovic o výměře 3 176 m2 – rybník Malý Žabokrk
 • RM/40/2019 - pronájem pozemků parc. č. 505/62, parc. č. 505/58, parc. č. 505/56 a parc. č. 1768 v k.ú. Kasejovice o celkové výměře 1 315 m2 firmě INTERIORS manufacture & design, a.s. Kasejovice za cenu 7 Kč/m2/rok a schvaluje návrh nájemní smlouvy
 • RM/41/2019 - vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1604/18 v k.ú. Kasejovice o výměře cca 98 m2
 • RM/42/2019 - návrh Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR se Státním intervenčním fondem Praha na projekt „Rekonstrukce lesní cesty v k.ú. Chloumek u Kasejovic a k.ú. Kladrubce“ a pověřuje paní starostku k podpisu

NESCHVALUJE:

 • RM/43/2019 - pronájem části pozemku parc. č. 245/1 v k.ú. Podhůří u Nepomuka s obecní studnou

SOUHLASÍ:

 • RM/44/2019 - s návrhem Smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace v rámci dotačního programu Plzeňského kraje „Podpora sociálních služeb pro rok 2019“ na pečovatelskou službu, souhlasí s přijetím dotace a pověřuje paní starostku k podpisu smlouvy
 • RM/45/2019 - s umístěním stavby vodovodní přípojky pro dům Kasejovice čp. 273 na pozemek města parc. č. 1170/5 v k.ú. Kasejovice
 • RM/46/2019 - s podáním žádostí Základní školy Kasejovice o dotaci na projekt „Učíme se environmentální výchově 2“ z dotačního titulu Plzeňského kraje „Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2019“ a na projekt „Vzděláváme s inkluzí 2“ z Operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/47/2019 - žádost organizace Raná péče Kuk, z.ú. Plzeň o poskytnutí finančního příspěvku na provoz terénní sociální služby raná péče na rok 2019 v Kasejovicích
 • RM/48/2019 - žádost o prodej části pozemků 736/3, 737/1 a 738/5 v k.ú. Kladrubce
 • RM/49/2019 - žádost p. xxx o vyřešení dopravní situace v části obce Kasejovice u bývalé cihelny a doporučuje oslovit příslušné úřady
 • RM/50/2019 - informace o jednání ve věci výzvy Advokátní kanceláře Emil Flégl s.r.o. Praha, zastupující společnost SEPA CREDIT, s.r.o., k doložení právního titulu k užívání cizích pozemků pod komunikacemi v majetku města v k.ú. Kasejovice a v k.ú. Polánka u Kasejovic
 • RM/51/2019 - vyjádření a žádost p. xxx ve věci vytýčení přístupových cest k pozemkům

STANOVUJE:

 • RM/52/2019 - termín příštího jednání Zastupitelstva města Kasejovice na 14.3.2019 v 17 hod. v klubovně tělocvičny v Kasejovicích s hlavními body programu: Program rozvoje města Kasejovice, převod finančních prostředků z fondu oprav domu čp. 184 do Společenství vlastníků domu čp. 184 v Kasejovicích, žádost firmy INTERIORS manufacture & design, a.s. Kasejovice o koupi pozemku parc. č. 505/66 (dle nového GP) vzniklého z parc. č. 505/13 a parc. č. 505/4 v k.ú. Kasejovice, žádost o prodej domu čp. 15 v Kladrubcích, stanovisko k odkoupení části pozemku parc. č. 503/2 v k.ú. Kasejovice od Státního pozemkového úřadu, smlouva o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti

V Kasejovicích 27.02.2019

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Antonín Řehoř, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 07.03.2019

Z úřední desky bylo sejmuto: 23.03.2019