Usnesení z 6. jednání Rady města Kasejovice

Usnesení z 6. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 29. dubna 2015 na radnici v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/86/2015 - program 6. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/87/2015 - změny v rozpočtu města Kasejovice
 • RM/88/2015 - návrh Základní školy Kasejovice na vyřazení drobného majetku, dlouhodobého majetku a majetku operativní evidence
 • RM/89/2015 - návrh Základní školy Kasejovice na ocenění žáků za mimořádné výsledky a reprezentaci školy ve školním roce 2014/2015
 • RM/90/2015 - návrh cen za uložení odpadů ve sběrném dvoře v Kasejovicích
 • RM/91/2015 - žádost paní Jitky Poledňákové z Prahy o pronájem bytu v domě čp. 11 v Řesanicích
 • RM/92/2015 - vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 1453 o výměře 606 m2 v k.ú. Chloumek u Kasejovic
 • RM/93/2015 - vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc. č. 75/1 o výměře 18 922 m2 v k.ú. Přebudov na dobu maximálně čtyř týdnů v roce za účelem pořádání dětského letního tábora
 • RM/94/2015 - uzavření smluv o dílo se sbory dobrovolných hasičů na údržbu veřejného prostranství v obcích a další činnosti a pověřuje paní starostku k podpisu těchto smluv
 • RM/95/2015 - uzavření smluv na úrazové pojištění členů sborů dobrovolných hasičů JPO III. Kasejovice a JPO V. Kladrubce a pověřuje paní starostku k podpisu těchto smluv
 • RM/96/2015 - žádost Junáka Plzeň, 23. oddílu Severka a žádost Junáka Plzeň, 33. oddílu Šíp o povolení pořádání skautských táborů v Přebudově
 • RM/97/2015 - honorář pro p. Milana Veselého z klubu Přátel IV. obrněné brigády Prácheňsko na zajištění doprovodného programu při oslavách 70. výročí osvobození v Kasejovicích ve dnech 2.-3.5.2015
 • RM/98/2015 - žádost obyvatel Domu s pečovatelskou

NESCHVALUJE:

 • RM/99/2015 - žádost p. Zdeňka Pelce z Horažďovic o umístění v Domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích

SOUHLASÍ:

 • RM/100/2015 - s podáním žádosti o odkoupení pozemku parc. č. 3/1 o výměře 1 267 m2 v k.ú. Kasejovice ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Kasejovice

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/101/2015 - předložené nabídky na provedení stavby „Rekonstrukce hřbitova v Kasejovicích - přípojka vody a rozvod vody po hřbitově“
 • RM/102/2015 - žádost paní Barbory Emmert, Restaurace Adamec Kasejovice, o pronájem parkovací plochy před restaurací za účelem umístění předzahrádky s posezením
 • RM/103/2015 - informace paní starostky o žádostech o dotace, o podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2015, o návrhu na zrušení zástavního práva u domu čp. 11 v Řesanicích, o zprávě z kontroly ČIŽP provedené na lesním majetku města a o částečné úhradě dlužných částek na nájemném v obecních bytech

V Kasejovicích 29.4.2015

Ing. Marie Čápová, starostka
Eva Chárová, členka rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 06.05.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 22.05.2015