Usnesení z 6. schůze Rady města Kasejovice

Usnesení z 6. schůze Rady města Kasejovice konané dne 21. května 2007 v budově Městského úřadu v Kasejovicích.

Rada obce Kasejovice:

Bere na vědomí :

 • 82/2007 žádost o přidělení bytu v DPS Kasejovice
 • 83/2007 informace z města
  • zpráva Krajského úřadu Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje o provedené kontrole odboru výstavby MěÚ Kasejovice

Schválila:

 • 84/2007 finanční příspěvek ve výši 3 000 Kč SDH Řesanice na zakoupení hasičských obleků pro družstvo mladých hasičů
 • 85/2007 finanční příspěvek ve výši 2 000 Kč Diakonii Broumov na náklady spojené se svozem humanitárních sbírek
 • 86/2007 žádost (***) o výměnu bytu v domě č. p . 11 v Řesanicích
 • 87/2007 Smlouvu o dílo na vypracování dokumentace k územnímu řízení – Výstavba obytné zóny – lokalita na Velkých Ostrovech
 • 88/2007 finanční příspěvky sborům dobrovolných hasičů na údržbu veřejného prostranství v obcích:
  • SDH Řesanice 25 000 Kč
  • SDH Kladrubce 5 000 Kč
  • SDH Polánka 5 000 Kč
  • SDH Újezd 15 0000 Kč

Jmenovala:

 • 89/2007 členy komise pro otevírání a posuzování nabídek do výběrového řízení na stavby – chodníky a vjezdy v Kasejovicích a hřiště u školy: Marii Čápovou, Zdeňku Kučerovou a zástupce firmy GPL Invest

V Kasejovicích dne 21.5.2007

Bc.Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady
Stanislav CHÁRA, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 21.05.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 06.06.2007