USNESENÍ z 60. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 60. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 26.9.2018 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/157/2018 - program 60. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/158/2018 - změny v rozpočtu města Kasejovice
 • RM/159/2018 - žádost Sboru dobrovolných hasičů Chloumek o poskytnutí individuální dotace ve výši 9 000 Kč na pořízení 4 ks požárních hadic a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice
 • RM/160/2018 - na základě žádosti Mateřské školy Kasejovice schvaluje výběr dodavatele nerezových stolů do školní kuchyně (firma Progastro, s.r.o.) a schvaluje neinvestiční příspěvek ve výši 103 939 Kč na jejich pořízení
 • RM/161/2018 - žádost Mateřské školy Kasejovice o zakoupení vozíku se zvlhčováním do výdeje školní jídelny a schvaluje investiční příspěvek ve výši 52 877 Kč na jeho pořízení
 • SOUHLASÍ:
 • RM/162/2018 - se vstupem do chodníku na parc. č. 1547/18 v k.ú. Kasejovice za účelem provedení plynovodní přípojky na parc. č. 210 v k.ú. Kasejovice za předpokladu, že žadatel p. xxx uvede chodník po skončení prací do původního stavu, nadále jej bude udržovat ve stavu, ve kterém byl před zahájením prací a zábor chodníku bude trvat jen dobu nezbytně nutnou
 • RM/163/2018 - s přijetím věcného daru – inkoustové tiskárny včetně náplní v hodnotě 3 924 Kč od p. xxx pro Základní školu Kasejovice

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/164/2018 - žádost p. xxx o povolení zaplacení zbývající ceny za plynový kotel v bytě č. 2 bytového domu čp. 184 v Kasejovicích ve výši 77 892 Kč formou splátek
 • RM/165/2018 - žádost Mateřské školy Kasejovice o navýšení příspěvku na provoz na rok 2019 s tím, že se k žádosti vrátí při sestavování rozpočtu na příští rok
 • RM/166/2018 - plán obnovy a rekonstrukce Mateřské školy Kasejovice

DOPORUČUJE:

 • RM/167/2018 - oslovit společnost ČEZ ve věci řešení rekonstrukce veřejného osvětlení v rámci rekonstrukce elektrické sítě v Újezdě u Kasejovic

V Kasejovicích 26.9.2018

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 11.10.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 27.10.2018