USNESENÍ z 61. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 61. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 25.5.2022 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/81/2022 - program 61. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/82/2022 - čerpání fondu investic Základní školy Kasejovice ve výši cca 60 000 Kč na vymalování části budovy školy
 • RM/83/2022 - výjimku z maximálního počtu dětí ve třídách Mateřské školy Kasejovice – navýšení o 4 děti, tj. celkem 28 dětí v každé ze dvou tříd
 • RM/84/2022 - čerpání fondu investic Mateřské školy Kasejovice ve výši cca 30 000 Kč na výmalbu a drobné opravy školní kuchyně
 • RM/85/2022 - změny v rozpočtu města Kasejovice
 • RM/86/2022 - vyhlášení záměru pronájmu s následným prodejem pozemku parc. č. 128/30 o výměře 63 m2 v k.ú. Řesanice
 • RM/87/2022 - vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Kasejovice vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Kasejovice dle nového geometrického plánu parc. č. 1680/2 o výměře 17 m2 v majetku města Kasejovice a parc. č. 1333/5 o výměře 5 m2 v majetku p. xxx
 • RM/88/2022 - žádost 23. skautského oddílu Junák – český skaut, středisko Stopa Plzeň, z.s., o povolení pořádání letního skautského tábora v Přebudově na „Maškojc louce“ v termínu 2.7. – 30.7.2022
 • RM/89/2022 - pronájem bytu č. 10 v domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích p. xxx

NESCHVALUJE:

 • RM/90/2022 - žádost p. xxx o úpravu znění Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemek parc. č. 1540/8 v k.ú. Chloumek u Kasejovic za účelem stavby pro individuální rekreaci

PROJEDNALA A DOPORUČUJE:

 • RM/91/2022 - Zastupitelstvu města Kasejovice schválit účetní závěrku města Kasejovice za rok 2021 s vědomím výsledku přezkoumání auditorem a převod výsledku hospodaření ve výši 8 762 137,71 Kč na účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“
 • RM/92/2022 - Zastupitelstvu města Kasejovice schválit přijetí daru včetně návrhu darovací smlouvy č. 21/0213/1044 spojenou se smlouvou o zřízení věcného břemene služebnosti a se smlouvou o předkupním právu jako věcném právu s Římskokatolickou farností Kasejovice na darování kostela Všech svatých v Řesanicích a kaple sv. Vojtěcha v Boučku městu Kasejovice

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/93/2022 - oznámení Mateřské školy Kasejovice o provozu školy během letních prázdnin, kdy bude provoz mateřské školy přerušen od 25.7. do 31.8.2022
 • RM/94/2022 - nabídku firmy Potraviny Mandák, s.r.o. na zapojení obce do seznamu zavážených míst pojízdnou prodejnou potravin s tím, že v současné době ji nevyužije z důvodu zajištění nákupů seniorům pečovatelskou službou
 • RM/95/2022 - stanovisko právního zástupce města k podmínkám prodeje domu čp. 241 v Kasejovicích
 • RM/96/2022 - informace o průběhu dalšího jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ve věci prodeje pozemků pod komunikací č. I/20, stanovisko právního zástupce k havarijnímu stavu bytu v Kladrubcích 49, průběh a dokončení stavebních prací v obci

STANOVUJE:

 • RM/97/2022 - termín příštího jednání Zastupitelstva města Kasejovice na 9.6.2022 v kulturním zařízení v Řesanicích s hlavními body programu: Závěrečný účet města za rok 2021, Změny v rozpočtu města, Přijetí daru – kostela Všech svatých v Řesanicích a kaple sv. Vojtěcha v Boučku včetně návrhu darovací smlouvy, Odkoupení části pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Kasejovice – dle nového GP parc. č. 491/9 o výměře 196 m2 za účelem rozšíření čistírny odpadních vod, Žádost firmy Rabbit Trhový Štěpánov, a.s. o prodej pozemku st.p.č. 586 v k.ú. Kasejovice a Žádost Okresního soudu Plzeň – jih o volbu přísedícího u soudu

V Kasejovicích 25.5.2022

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Antonín Řehoř, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 09.06.2022

Z úřední desky bylo sejmuto: 24.06.2022