USNESENÍ z 61. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 61. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 22.10.2018 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

  • RM/168/2018 - program 61. jednání Rady města Kasejovice
  • RM/169/2018 - změny v rozpočtu města Kasejovice

SOUHLASÍ:

  • RM/170/2018 - s uzavřením smlouvy se společností Agrochov Kasejovice – Smolivec, a.s. o právu k provedení stavby „Posílení vodovodu Řesanice, trubní studna na p.č. 1555 v k.ú. Řesanice“ a pověřuje paní starostku k podpisu
  • RM/171/2018 - s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Kasejovice, Jánské náměstí – Obnova veřejného prostranství“, SO2 – „Obnova Horní části náměstí v Kasejovicích“ s firmou STRABAG s termínem dokončení díla do 20.5.2019 a pověřuje paní starostku k podpisu
  • RM/172/2018 - s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě s MUDr. Janou Písařovou na pronájem zubní ordinace v Kasejovicích a pověřuje paní starostku k podpisu

V Kasejovicích 22.10.2018

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 08.11.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 24.11.2018