USNESENÍ z 63. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 63. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 10.8.2022 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/113/2022 - program 63. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/114/2022 - na doporučení hodnotící komise, uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava vybraných částí radnice v Kasejovicích – krov a střecha“ se společností RYNOSTAV, s.r.o., Pod Kalichem 385, 342 01 Sušice, IČO 26334615, která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu 1 832 367,27 Kč bez DPH, tj. 2 217 164,40 Kč včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
 • RM/115/2022 - změny v rozpočtu města Kasejovice
 • RM/116/2022 - vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc. č. 645/1 o výměře 10 m2 v k.ú. Polánka u Kasejovic na dobu určitou od 1.9.2022 do 31.10.2022 za účelem umístění kontejneru na výkup jablek
 • RM/117/2022 - vyhlášení záměru prodeje pozemků v k.ú. Kasejovice pod komunikací č. I/20
 • RM/118/2022 - vyhlášení záměru zřízení práva stavby na pozemku parc. č. 1540/8 v k.ú. Chloumek u Kasejovic
 • RM/119/2022 - Dodatek č. 109 ke Smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro město Kasejovice, uzavřené s firmou Rumpold-P, s.r.o. a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/120/2022 - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Kasejovice – obytná zóna Chloumecká“ uzavřené s firmou LS stavby, s.r.o.

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/121/2022 - žádost Mateřské školy Kasejovice o poskytnutí finančních prostředků na předfinancování projektu dotace z Programu rozvoje venkova SZIF „Vybavení školní kuchyně“ v částce 634 524 Kč a doporučuje Zastupitelstvu města Kasejovice žádost schválit
 • RM/122/2022 - žádost Základní školy Kasejovice o poskytnutí finančních prostředků na předfinancování projektu dotace z Programu rozvoje venkova SZIF „Vybavení kmenových tříd interaktivními tabulemi s dataprojektorem a školním nábytkem“ v částce celkových výdajů 368 595 Kč a doporučuje Zastupitelstvu města Kasejovice žádost schválit
 • RM/123/2022 - žádost Mateřské školy Kasejovice o poskytnutí finančního příspěvku na provoz ve výši 200 000 Kč
 • RM/124/2022 - žádost p. xxx o směnu pozemků v k.ú. Přebudov o směnu pozemků v k.ú. Přebudov – část pozemku parc. č. 225/1 v majetku města Kasejovice za část pozemku st. p. č. 4 v majetku p. xxx
 • RM/125/2022 - žádost p. xxx o pronájem nebo prodej části pozemku parc. č. 13/1 v k.ú. Řesanice
 • RM/126/2022 - návrh Dohody o náhradě za užívání pozemků č. 20/2022/3310/LK s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR – pozemků v k.ú. Kasejovice pod komunikací č. I/20 o celkové výměře 65 027,50 m2
 • RM/127/2022 - hospodářský výsledek za období 1 – 6/2022 na splaškové kanalizaci společnosti Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s.

STANOVUJE:

 • RM/128/2022 - termín příštího jednání Zastupitelstva města Kasejovice na 6.9.2022 ve společensko-kulturním centru v Kasejovicích s hlavními body programu: Odkoupení a směna pozemků u zdravotního střediska v Kasejovicích, Prodej pozemku p.č. 128/30 v k.ú. Řesanice, Prodej pozemků pod komunikací č. I/20 v k.ú. Kasejovice, Právo stavby na pozemku parc. č. 1540/8 v k.ú. Chloumek u Kasejovic, Změny v rozpočtu, Smlouva o finanční výpomoci – školy, Prodej pozemku v obytné zóně Chloumecká v Kasejovicích

V Kasejovicích 10.8.2022

Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Antonín Řehoř, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 24.08.2022

Z úřední desky bylo sejmuto: 09.09.2022