USNESENÍ z 65. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 65. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 10.10.2022 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

  • RM/139/2022 - program 65. jednání Rady města Kasejovice
  • RM/140/2022 - změny v rozpočtu města Kasejovice
  • RM/141/2022 - návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0017885/01 a Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0017885/03 s ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje paní starostku k podpisu
  • RM/142/2022 - návrh Smlouvy č. 1000019097/4000246787 o nájmu plynárenského zařízení v obytné zóně Chloumecká s firmou GasNet, s.r.o.

NESOUHLASÍ:

  • RM/143/2022 - s navýšením ceny stavebních prací – pokládky asfaltových vrstev - na akci „Kasejovice – Obytná zóna Chloumecká, oznámeným firmou LS stavby, s.r.o.

BERE NA VĚDOMÍ:

  • RM/144/2022 - žádost p. xxx o prodej domu čp. 241 v Kasejovicích

V Kasejovicích 10.10.2022

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Antonín Řehoř, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 18.10.2022

Z úřední desky bylo sejmuto: 03.11.2022