USNESENÍ z 8. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 8. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 30.4.2019 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/73/2019 - program 8. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/74/2019 - návrh Základní školy Kasejovice na ocenění žáků za mimořádné výsledky a reprezentaci školy ve školním roce 2018/2019
 • RM/75/2019 - odměny ředitelkám Základy školy Kasejovice a Mateřské školy Kasejovice za hospodářské výsledky v roce 2018
 • RM/76/2019 - pronájem pozemku parc. č. 1755 o výměře 52 m2 v k.ú. Kasejovice p. xxx za cenu 7 Kč/m2/rok s úhradou nájmu zpětně za 3 roky a schvaluje návrh nájemní smlouvy
 • RM/77/2019 - pronájem pozemku parc. č. 25 o výměře 52 m2 v k.ú. Újezd u Kasejovic p. xxx za cenu 5 Kč/m2/rok s úhradou nájmu zpětně za 3 roky a schvaluje návrh nájemní smlouvy
 • RM/78/2019 - návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0014395/VB2 s ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené společností OMEXOM GA Energo, s.r.o. Plzeň, týkající se stavby zařízení distribuční soustavy elektrické energie „Chloumek, PJ, E3-NN“ s tím, že bude upraveno ustanovení odst. č. 6 článku III. smlouvy a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/79/2019 - žádost firmy ProjektEL, s.r.o. Klatovy o povolení zvláštního užívání místní komunikace v Kladrubcích za účelem umístění elektrického vedení při rekonstrukci stávajícího vzdušného vedení v k.ú. Kladrubce
 • RM/80/2019 - stanovisko města Kasejovice pro žádost Státního pozemkového úřadu o dotace z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 k realizaci společného zařízení „Polní cesta HPC 1 v k.ú. Řesanice“
 • RM/81/2019 - přidělení individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Kasejovice Domovu pro seniory Blatná ve výši 4 000 Kč na krytí nákladů spojených s poskytováním sociální služby a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice
 • RM/82/2019 - návrh na směnu pozemků v k.ú. Kasejovice (část parc. č. 1153/2 a část parc. č. 1151/1)
 • RM/83/2019 - změny v rozpočtu města Kasejovice
 • RM/84/2019 - žádost organizace Junák – český skaut, středisko Stopa Plzeň, z.s., 23. oddíl Severka o povolení pořádání skautského tábora v Přebudově
 • RM/85/2019 - poskytnutí individuální dotace ve výši 5 000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Řesanice na oslavy 110. výročí založení sboru dne 8.6.2019 v Řesanicích a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice
 • RM/86/2019 - uveřejnění reklamy v knize Železnice na Blatensku 1899-2019 za smluvní cenu 5 000 Kč
 • RM/87/2019 - na doporučení hodnotící komise jako zhotovitele stavební akce „Kasejovice, stodola v areálu bývalého špýcharu“ společnost STAFIS-KT, s.r.o., Pačejov – nádraží 74, 341 01 Horažďovice, IČO 25219090 za nabídkovou 889 807 Kč bez DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy

SOUHLASÍ:

 • RM/88/2019 - s provedením prací souvisejících s rekonstrukcí stávajícího vzdušného elektrického vedení nízkého napětí v k.ú. Kladrubce - akce „Kladrubce obec, PJ, kNN“
 • RM/89/2019 - a podporuje záměr přemístění svislého dopravního značení označujícího začátek a konec obce Kasejovice směrem na Plzeň z důvodu plánované novostavby rodinného domu na parc. č. 1180/2 v k.ú. Kasejovice
 • RM/90/2019 - s návrhem odpovědí na žádosti p. xxx o zpřístupnění pozemků v k.ú. Řesanice

POVĚŘUJE:

 • RM/91/2019 - paní Miladu Myslivcovou, členku Zastupitelstva města Kasejovice, k přijímání prohlášení o vstupu do manželství ve smyslu zákona o matrikách a stanovuje, že při významných příležitostech a občanských obřadech může užívat závěsný odznak s velkým státním znakem
 • RM/92/2019 - pana místostarostu Ing. Václava Jakubčíka řízením oblastí odpadového hospodářství, údržby města, stavebních prací po technické stránce a jednáním s přidruženými obcemi

JMENUJE:

 • RM/93/2019 - komisi pro otevírání a posuzování nabídek na stavební práce projektu „Chodník podél komunikace I/20 (ke zdravotnímu středisku) a chodník pro pěší v Kasejovicích (podél trati)“ ve složení: Ing. Marie Čápová, Ing. Václav Jakubčík, Jiří Slavíček a Antonín Řehoř

STANOVUJE:

 • RM/94/2019 - cenu pro občany za použití traktoru John Deer s nosičem kontejneru na 550 Kč včetně DPH za 1 motohodinu

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/95/2019 - sdělení Správy a údržby silnic Plzeňského kraje k žádosti města o spolupodílení se Plzeňského kraje na dopravně inženýrské studii související se změnou dopravy po vybudování silničního obchvatu Kasejovic
 • RM/96/2019 - podání přihlášky obce Kasejovice do soutěže Vesnice roku 2019
 • RM/97/2019 - uzavření kupní smlouvy s autorizovaným prodejce vozů Dacia, společností PRORESTA, s.r.o. Příbram, na nákup automobilu Dacia Dokker Van pro pečovatelskou službu a automobilu Dacia Dokker pro potřeby města Kasejovice

V Kasejovicích 30.04.2019

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Antonín Řehoř, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 16.05.2019

Z úřední desky bylo sejmuto: 01.06.2019