Usnesení z 9. jednání Rady města Kasejovice

Usnesení z 9. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 29.6.2015 radnici v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/132/2015 - program 9. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/133/2015 - změny v rozpočtu města
 • RM/134/2015 - odměny ředitelkám základní a mateřské školy za hospodářské výsledky v roce 2014
 • RM/135/2015 - nákup pylonové školní tabule pro Základní školu Kasejovice
 • RM/136/2015 - dokoupení školních lavic a židlí pro 1. třídu Základní školy Kasejovice
 • RM/137/2015 - poskytnutí příspěvku ve výši 100 000 Kč Základní škole Kasejovice na zakoupení školních lavic a židlí pro třídy II. stupně
 • RM/138/2015 - nákup lina a koberců pro Mateřskou školu Kasejovice za cca 110 000 Kč
 • RM/139/2015 - povolení výjimky ze stanoveného počtu dětí ve dvou třídách Mateřské školy Kasejovice z 24 na 28 dětí (celkem 56)
 • RM/140/2015 - přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou paní ………….
 • RM/141/2015 - přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou panu ………….
 • RM/142/2015 - žádost Komunitní školy Kasejovice o poskytnutí individuální dotace ve výši 14 000 Kč na pořízení mikroportů pro ozvučení Osvětového retro divadla Orel Kasejovice a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kasejovice
 • RM/143/2015 - poskytnutí individuální dotace ve výši 50 000 Kč Římskokatolické farnosti Kasejovice na realizaci schodiště v kostele sv. Jakuba v Kasejovicích  a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kasejovice
 • RM/144/2015 - poskytnutí mimořádného členského příspěvku ve výši 18 667 Kč Místní akční skupině Pošumaví
 • RM/145/2015 - návrhy k řešení žádosti města Nepomuk o odprodej nebo směnu pozemků v k.ú. Přebudov
 • RM/146/2015 - vyhlášení poptávky na opravu místních komunikací Řesanice - Nezdřev a Polánská
 • RM/147/2015 - vyhlášení poptávky na nákup kontejnerů, kompostéru a drtící lopaty a pověřuje paní starostku k podpisu smlouvy o zpracování administrace projektu „Nákup kontejnerů a kompostéru pro město Kasejovice“
 • RM/148/2015 - Smlouvu s ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu „Kladrubce, PJ, čp. 25, kNN“ a pověřuje paní starostku k jejímu podpisu
 • RM/149/2015 - Smlouvu s ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu „Kasejovice, Chloumek, PJ, p.č. 1547, kNN“ a pověřuje paní starostku k jejímu podpisu
 • RM/150/2015 - žádost pana …………………… o prodej stavební buňky a pověřuje paní starostku k jednání o prodejní ceně

NESCHVALUJE:

 • RM/151/2015 - žádost Českého svazu včelařů Kotouň o poskytnutí finančního příspěvku na pořízení osobních ochranných prostředků

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/152/2015 - oznámení Mateřské školy Kasejovice o provozu v době letních prázdnin
 • RM/153/2015 - oznámení Základní školy Kasejovice o uzavření školní družiny v době letních prázdnin
 • RM/154/2015 - žádost pana ……………………… o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou a pověřuje paní starostku k dalšímu jednání
 • RM/155/2015 - žádost Svazu tělesně postižených Blatná o poskytnutí finančního příspěvku na činnost
 • RM/156/2015 - žádost paní ……………………….. o odprodej části pozemku parc. č. 1604/5 o výměře cca 72 m2 v k.ú. Kasejovice a pověřuje paní starostku k dalšímu jednání
 • RM/157/2015 - informaci o možnosti převodu pozemků v k.ú. Kladrubce na město Kasejovic, dříve ve vlastnictví Státního podniku Jeneč
 • RM/158/2015 - oznámení Pionýra Nepomuk, z.s. o termínech konání letních dětských táborů v Přebudově (od 28.6. do 28.8.2015)
 • RM/159/2015 - žádost firmy Interiéry a schodiště, s.r.o. Praha o pronájem pozemku parc. č. 505/56 v k.ú. Kasejovice

PROJEDNALA:

 • RM/160/2015 - dopravu vody hasičskou cisternou do soukromých bazénů

V Kasejovicích 29.6.2015

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Bc. Václav Jakubčík, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 07.07.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 23.07.2015