USNESENÍ ze 11. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 11 jednání Rady města Kasejovice konaného dne 26. září 2011 na radnici v Kasejovicích

RADA MĚSTA KASEJOVICE

SCHVALUJE:

RM/156/2011  - změny v rozpočtu města č. 12/2011, jenž jsou nedílnou součástí usnesení

RM/157/2011  - vyřazení a přeřazení movitého majetku města dle Metodiky MF ČR viz soupis majetku, jenž  je nedílnou součástí usnesení

RM/158/2011  - inventarizační komise pro inventarizaci majetku města k 31.12. 2011

RM/159/2011  - Českému červenému kříži Kasejovice finanční příspěvek ve výši 3 000Kč  z Programu podpory neziskových organizací

RM/160/2011  - výpověď nájemní smlouvy na pronájem pozemků v k. ú. Polánka s akciovou  společností Agrochov Kasejovice-Smolivec

RM/161/2011  - prodej hasičského vozidla Škoda 1203 panu Lubomíru Bizoňovi, Zbiroh za cenu 7 000 Kč

SOUHLASÍ:

RM/162/2011  - s Dohodou o partnerství k projektu Cyklostezka „Formanská stezka“ Starý Smolivec – Dožice mezi Obcí Mladý Smolivec a Městem Kasejovice

RM/163/2011  - se zněním Veřejnoprávní smlouvy O výkonu přenesené působnosti – přestupkové agendy mezi Městem Kasejovice a Obcí Nezdřev

RM/164/2011  - se „Smlouvou o vytvoření společného spádového obvodu Základní školy Kasejovice, okres Plzeň-jih a Mateřské školy Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace ve městě Kasejovice“ mezi městem Kasejovice a Obcí Nezdřev

RM/165/2011  - s  podáním žádosti na obnovu rybníků parc. č. 18 o výměře 687m2 a parc. 24 o výměře 1188m2 v k. ú. Újezd u Kasejovic na Ministerstvo pro místní rozvoj

Kasejovicích dne 26. září  2011

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Bc. Václav JAKUBČÍK, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady
Eva CHÁROVÁ, člen rady                                       

Vyvěšeno na úřední desku: 01.10.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.10.2011