USNESENÍ ze 16. schůze Rady města Kasejovice

USNESENÍ ze 16. schůze Rady města Kasejovice konané dne 25. dubna 2008 na radnici v Kasejovicích.

Rada obce Kasejovice:

Schvaluje:

 • 209/2007 změny v rozpočtu města k 25.4. 2008 a to v příjmech o 567 500 Kč a ve výdajích o 439 000 Kč
 • 210/2007 žádost 33. skautského oddílu Šíp Plzeň o povolení provozu letního tábora na tábořišti za Přebudovským
 • rybníkem v termínu od 28.6. do 12.7. 2008 a o povolení ke sběru palivového dřeva pro provoz polní kuchyně z městských lesů
 • 211/2007 žádost Junáka Plzeň – 23. odd. Severka o povolení provozu skautského tábora na Maškojc louce u obce Přebudov v době od 28.6. do 19.7. 2008
 • 212/2007 pronájem místnosti v č. p. 11 v Řesanicích SDH Řesanice za účelem umístění provozovny za 1 Kč/rok na dobu neurčitou
 • 213/2007 rozdělení zisku Mateřské školy Kasejovice z roku 2007 ve výši 6 113,47 Kč a to 20 % do fondu odměn 1 222,69 Kč a 80 % do fondu rezervního 4 890, 78 Kč
 • 214/2007 rozdělení zisku Základní školy Kasejovice z roku 2007 ve výši 2 893,72 Kč a to 20 % do fondu odměn 578,74 Kč a 80 % do fondu rezervního 2 314,98 Kč
 • 215/2007 čerpání příspěvku na provoz v Mateřské škole Kasejovice v roce 2008
 • 216/2007 čerpání příspěvku na provoz v Základní škole Kasejovice v roce 2008
 • 217/2007 příspěvek ve výši 5 000 Kč JSDH Kasejovice na činnost kroužku mladých hasičů z Programu přímé podpory neziskových organizací při práci s mládeží a veřejně prospěšných aktivitách

Souhlasí:

 • 218/2007 s dodatkem č. 1/2008 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti
 • 219/2007 se Smlouvou o nájmu prostor letního kina v Kasejovicích
 • 220/2007 se Smlouvou o dílo – dodávka č. 3/08 na provedení opravy hráze na rybníku v Přebudově

Bere na vědomí:

 • 221/2007 sdělení samosprávy domu č. p. 355 a 356 v Kasejovicích ke studni na pozemku č. 681/4 v Kasejovicích
 • 222/2007 účast starostky v komisi Vesnice roku Plzeňského kraje 2008
 • 223/2007 informace o konání výběrového řízení na CAS a dopravní hřiště
 • 224/2007 zadání projektové dokumentace na pěší a cyklistickou cestu kolem trati v Kasejovicích
 • 225/2007 žádost o vyřešení dopravní situace v Kasejovicích při komunikaci I/20

Pověřuje:

 • 226/2007 starostku města zajistit soudní odhad na stanovení ceny studny na pozemku č. 681/4 v Kasejovicích

Jmenuje:

 • 227/2007 členy komise pro výběrové řízení 12.5. 2008 – CAS – plk. Ing. J. Bártek HZS PK – náhradník plk. Ing. Z. Housar, J.Grauer GPL-INVEST s.r.o. – náhradník Ing. J. Patera, M. Čápová starostka – náhradník MVDr. V. Červený, J.Viktora člen rady – náhradník S. Chára, J. Suda JSDH Kasejovice – náhradník J. Šimáně
 • 228/2007 členy komise pro výběrové řízení 2.5. 2008 - dopravní hřiště - M. Čápová starostka, J. Viktora člen rady, Z. Kučerová odbor výstavby

V Kasejovicích dne 25.4.2008

Bc.Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Josef VIKTORA, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 25.04.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 11.05.2008