Usnesení ze 4. jednání Rady města Kasejovice

Usnesení ze 4. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 23.2.2015 na radnici v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/40/2015 - program 4. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/41/2015 - změny v rozpočtu města Kasejovice
 • RM/42/2015 - odpisový plán Základní školy Kasejovice na rok 2015
 • RM/43/2015 - odpisový plán Mateřské školy Kasejovice na rok 2015
 • RM/44/2015 - návrh Základní školy Kasejovice na vyřazení drobného hmotného majetku drobného dlouhodobého hmotného majetku a majetku operativní evidence
 • RM/45/2015 - datum konání příštího veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice na 11.3.2015 v 18 hodin v klubovně tělocvičny v Kasejovicích. Hlavními body programu bude zhodnocení finančních prostředků města, žádosti o prodej a pronájem pozemků, podání žádosti o dotace ze SFŽP, program podpory neziskových organizací a další.

NESCHVALUJE:

 • RM/46/2015 - žádost p. Mariana Trajtel´a o přijetí do domu s pečovatelskou službou v Kasejovicích

SOUHLASÍ:

 • RM/47/2015 - s návrhem Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 4.9.2013 uzavřené s Agrochovem Kasejovice – Smolivec, a.s. o pronájmu pozemků
 • RM/48/2015 - s požadavkem náhrady škody na komunikaci „Topolovka“ u Polánky způsobené realizátorem stavby „Výstavba polních cest HPC-1 a VPC-5 v k.ú. Polánka u Kasejovic“

NESOUHLASÍ:

 • RM/49/2015 - s převzetím stavby „Výstavba polních cest HPC-1 a VPC-5 v k.ú. Polánka u Kasejovic“ v případě nedodržení stanovených podmínek
 • RM/50/2015 - s vyhlášením záměru odprodeje a pronájmu pozemku parc. č. 1535 v k.ú. Chloumek u Kasejovic
 • RM/51/2015 - s vyhlášením záměru odprodeje pozemků parc. č. 1138/2 o výměře 107 m2 a parc. č. 1138/26 o výměře 283 m2 v k.ú. Kasejovice
 • RM/52/2015 - s vyhlášením záměru odprodeje pozemku parc. č. 1138/26 o výměře 283 m2 v k.ú. Kasejovice
 • RM/53/2015 - se zřízením věcného břemene – služebnosti táboření na pozemku parc. č. 75/1 v k.ú. Přebudov
 • RM/54/2015 - s vyhlášením záměru odprodeje pozemků st. p. č. 585 a 586 o celkové výměře 144 m2 v k.ú. Kasejovice

DOPORUČUJE:

 • RM/55/2015 - odkoupení pozemku parc. č. 1391 o výměře 106 m2 v k.ú. Chloumek u Kasejovic prostřednictvím insolvenčního správce

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/56/2015 - informace k postupu při uzavírání smluv na poskytnutí finančních příspěvků na dopravní obslužnost v roce 2015
 • RM/57/2015 - možnost odkoupení části pozemku parc. č. 123 v k.ú. Kasejovice
 • RM/58/2015 - možnost směny části pozemku parc. č. 221/2 v k.ú. Kasejovice za pozemek parc. č. 1170 v k.ú. Kasejovice
 • RM/59/2015 - průběh jednání ve věci žádosti manželů Pavlových z Prahy o koupi pozemku parc. č. 1488 o výměře 199 m2 v k.ú. Řesanice
 • RM/60/2015 - průběh jednání ve věci žádosti manželů Machovcových z Chloumku o koupi pozemků parc. č. 920/17, 920/16 (dle nového GP), 920/5 a 964 o výměře 47 m2 v k.ú. Chloumek u Kasejovic
 • RM/61/2015 - informaci o zpětvzetí žádosti pana Františka Lepiče z Chloumku o koupi části pozemku parc č. 1535 v k.ú. Chloumek u Kasejovic
 • RM/62/2015 - průběh jednání ve věci žádosti manželů Pivoňkových z Plzně o dlouhodobý pronájem části pozemku o výměře 10 m2 v k.ú. Chloumek u Kasejovic
 • RM/63/2015 - nabídku manželů Černých z Chloumku na odprodej části pozemku parc. č. 1471 v k.ú. Chloumek u Kasejovic
 • RM/64/2015 - průběh jednání ve věci žádosti manželů Fialových ze Řesanic o směnu pozemků v k.ú. Řesanice
 • RM/65/2015 - návrh Programu podpory neziskových organizací
 • RM/66/2015 - informace z obce informace z obce, týkající se vyúčtování vodného a stočného za rok 2014, nedoplatků na nájemném, podání žádosti o dotaci na úpravu cesty a přivedení vodovodní přípojky na hřbitově a možnosti získání dotace na domácí kompostéry a kontejnery na biologický odpad.

POVĚŘUJE:

 • RM/67/2015 - pana místostarostu k jednání ve věci žádosti Mysliveckého sdružení Smrčina Životice o koupi pozemku parc. č. 76/2 o výměře 86 m2 v k.ú. Kladrubce.

V Kasejovicích 23.2.2015

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Bc. Václav Jakubčík, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 25.02.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 13.03.2015