Usnesení ze 4. schůze Rady města Kasejovice

Usnesení ze 4. schůze Rady města Kasejovice konané dne 9. února 2007 v budově Městského úřadu v Kasejovicích.

Rada obce Kasejovice:

Bere na vědomí :

 • 30/2007 stanovisko k pojištění majetku města
 • 31/2007 stažení žádosti (***) o pronájem nebytových prostor v budově č. p. 98
 • 32/2007 informace z obce:
  • Zprávu o daňové kontrole provedené Finančním úřadem PJ na akci: Kasejovice, okr. PJ, II. etapa dokončení ZŠ Kasejovice
  • škody na městském majetku po vichřici 18.-19.1.2007
  • spolek pro obnovu venkova – petice proti diskriminaci obyvatel venkova
  • volný byt v Řesanicích
  • nabídka p. Niedrleho na uspořádání koncertu společně se ZUŠ – 10 dětí + 2 profesionální umělci
  • o plánované výstavbě větrných elektráren
  • Vodovody Chloumek a Polánka
  • Les – škody na lesním porostu

Schválila:

 • 33/2007 platové výměry ředitelek Základní a Mateřské školy Kasejovice
 • 34/2007 navýšení mimořádných odměn za výsledky hospodaření ředitelkám Základní a Mateřské školy Kasejovice
 • 35/2007 Smlouvu o výpůjčce výpočetní techniky do knihovny v Kasejovicích
 • 36/2007 Dodatek č. 1 k Partnerské smlouvě mezi Obcí Kasejovice KÚ Plzeňského kraje
 • 37/2007 odkoupení movitých věcí do kulturního zařízení v Kladrubcích v celkové částce 12 000 Kč
 • 38/2007 pronájem nebytových prostor v č. p. 98 (***) na dobu 2 let

Stanovila:

 • 39/2007 cenu vodného a stočného 17 Kč včetně DPH

Souhlasí:

 • 40/2007 se zpracováním dřeva z kalamity formou samovýroby
 • 41/2007 se zpracováním územního plánu extravilánu města Kasejovice

Pověřuje:

 • 42/2007 starostku města vyjednáváním s pojišťovnou ohledně snížení pojistné částky na pojištění majetku
 • 43/2007 starostku města podáním žádosti na Ministerstvu místního rozvoje o poskytnutí dotace na obnovu obecního majetku postiženého živelnou pohromou (vodojem, ČOV)
 • 44/2007 Ing. Machovce prodejem dřeva z kalamity

V Kasejovicích dne 9.2.2007

Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady
Josef VIKTORA, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 09.02.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 25.02.2007