USNESENÍ ze 40. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ ze 40. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 29.5.2017 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/67/2017 - program 40. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/68/2017 - změny v rozpočtu města Kasejovice
 • RM/69/2017 - navýšení sociálního fondu z rozpočtu města o 20 000 Kč
 • RM/70/2017 - plán inventur majetku města na rok 2017
 • RM/71/2017 - návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku město Kasejovice za rok 2017 nezávislým auditorem Ing. Janem Nozarem a pověřuje paní starostku k podpisu smlouvy
 • RM/72/2017 - přidělení dotace z Programu podpory neziskových organizací Sboru dobrovolných hasičů Chloumek ve výši 5 000 Kč na projekt Okrskové hasičské cvičení 27.5.2017 v Chloumku a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice
 • RM/73/2017 - přidělení dotace z rozpočtu města Kasejovice Sboru dobrovolných hasičů Polánka ve výši 10 000 Kč na pracovní uniformy pro družstvo žen a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice
 • RM/74/2017 - přidělení zakázky „Oprava místních komunikací v Kasejovicích“ firmě STRABAG, a.s., Odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice, IČO: 60838744 s nejnižší nabídkovou cenou 1 458 350 Kč včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
 • RM/75/2017 - pronájem části pozemku parc.č. 1594/3 o výměře 8 m2 v k.ú. Kasejovice za cenu 7 Kč/m2/rok na dobu určitou do 30.11.2017 p. xxx a pověřuje paní starostku k podpisu smlouvy
 • RM/76/2017 - vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 1680 o výměře cca 81 m2 v k.ú. Kasejovice za účelem zřízení výběhu pro slepice

PROJEDNALA A DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU MĚSTA SCHVÁLIT:

 • RM/77/2017 - závěrečný účet města Kasejovice za rok 2016
 • RM/78/2017 - účetní závěrku města Kasejovice za rok 2016 s vědomím výsledku přezkoumání auditorem a převod výsledku hospodaření ve výši 3 506 941,06 Kč na účet nerozděleného zisku

PROJEDNALA:

 • RM/79/2017 - návrh firmy Interiors manufacture and design, a.s. Kasejovice na řešení využívání pozemku p.č. 503/5 v k.ú. Kasejovice a doporučuje rozdělení pozemku na dvě části a jejich odkoupení současnými uživateli – městem Kasejovice a firmou Interiors manufacture and design, a.s. Kasejovice se zachováním přístupu ke stávajícím objektům

SOUHLASÍ:

 • RM/80/2017 - s pronájmem místnosti ve společensko-kulturním centru v Kasejovicích paní Mag. phil. Lence Šampalíkové za účelem výukové činnosti

NESCHVALUJE:

 • RM/81/2017 - žádost p. xxx o pronájem bytu v domě Řesanice 11

BERE NA VĚDOMÍ:

STANOVUJE:

 • RM/82/2017 - oznámení Základní školy Kasejovice o uzavření školní družiny v době letních prázdnin
 • RM/83/2017 - oznámení Mateřské školy Kasejovice o provozu v době letních prázdnin
 • RM/84/2017 - požadavek okolních obcí na uzavření smluv na vytvoření společného školského obvodu spádových škol – Základní školy Kasejovice a Mateřské školy Kasejovice a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení
 • RM/85/2017 - žádost p. xxx o pronájem části pozemku parc. č. 645/3 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Polánka u Kasejovic za účelem uskladnění dříví
 • RM/86/2017 - informaci o průběhu jednání se zástupcem firmy Klima Kasejovice, s.r.o. o finanční spoluúčasti města na opravě příjezdové komunikace k areálu firmy a pověřuje paní starostku k dalšímu jednání
 • RM/87/2017 - informaci o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na „Novostavbu multifunkční haly na pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Kasejovice“, kterou podala firma LOC-západ, s.r.o. Kasejovice, zastoupená p. Bedřichem Varmužou
 • RM/88/2017 - informaci o podání žádosti na Krajský úřad Plzeňského kraje o provedení oprav komunikací III. třídy, zvlášť dokončení opravy v Podhůří a urychlené vyřešení uzavírky silnice Kasejovice – Hradiště
 • RM/89/2017 - termín příštího jednání Zastupitelstva města Kasejovice na 8.6.2017 v Podhůří s hlavními body programu: závěrečný účet, účetní závěrka a inventarizace majetku města, obecně závazná vyhláška – školské obvody, změna územního plánu v k.ú. Polánka u Kasejovic, prodej pozemku v k.ú. Kladrubce

V Kasejovicích 29.5.2017

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, člen rady
Eva Chárová, členka rady

Vyvěšeno na úřední desku: 07.06.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 23.06.2017