USNESENÍ ze 41. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ ze 41. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 27.01.2021 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/16/2021 - program 41. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/17/2021 - nové platové výměry pro ředitelky Základní a Mateřské škola v Kasejovicích v souladu s nařízením vlády a s účinností od 1.1.2021
 • RM/18/2021 - vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor domu čp. 184 v Kasejovicích za účelem provozování poštovních služeb
 • RM/19/2021 - dodatky č. 99 – 103 ke Smlouvě uzavřené s firmou Rumpold-P, s.r.o. o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro město Kasejovice a pověřuje paní starostku k podpisu

SOUHLASÍ:

 • RM/20/2021 - s podáním projektových žádostí Základní školy Kasejovice do dotačních titulů Plzeňského kraje „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2021“ a „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2021“
 • RM/21/2021 - s projektovou dokumentací společnosti AFRY CZ, s.r.o. Praha, k záměru stavby „2020/0084 – I/20 Životice, křižovatka se silnicemi II/188 a III/02014 – DUSP“ v k.ú. Podhůří u Nepomuka
 • RM/22/2021 - s nákupem dvou velkoobjemových kontejnerů na uložení a přepravu plastového odpadu

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/23/2021 - informace z jednání se zástupci společnosti Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s. ve věci kalkulace cen pro vodné a stočné v r. 2021
 • RM/24/2021 - metodiku pro hodnocení ředitelů škol zřizovaných městem Kasejovice
 • RM/25/2021 - návrh výstavby veřejného osvětlení v Kasejovicích v lokalitě Chloumecká a okolí, zpracovaný firmou Sathea Vision, s.r.o.
 • RM/26/2021 - aktuální informace o stavební akci „Obytná zóna Chloumecká v Kasejovicích“

V Kasejovicích 27.01.2021

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Antonín Řehoř, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 12.02.2021

Z úřední desky bylo sejmuto: 28.02.2021