USNESENÍ ze 43. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ ze 43. jednání Rady města Kasejovice

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/123/2017 - program 43. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/124/2017 - změny v rozpočtu města Kasejovice
 • RM/125/2017 - pronájem části pozemku parc. č. 682 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Polánka u Kasejovic za cenu 5 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce p. xxx za účelem uskladnění dříví a pověřuje paní starostku k podpisu smlouvy
 • RM/126/2017 - vyhlášení záměru výpůjčky za údržbu jedné místnosti v domě čp. 15 v Kladrubcích (bývalé kulturní zařízení)
 • RM/127/2017 - přidělení zakázky na opravu místní komunikace v Podhůří firmě STRABAG, a.s., Oblast Jih, Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice, IČO: 60838744 s nejnižší nabídkovou cenou 432 012,27 Kč včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy

SOUHLASÍ:

 • RM/128/2017 - s uzavřením podnájemní smlouvy mezi p. xxx jako nájemci a společností INTERIORS manufacture & design, a.s. Kasejovice jako podnájemcem na byt č. 5 a č. 7 v bytovém domě čp. 184 v Kasejovicích
 • RM/129/2017 - s návrhem smlouvy uzavřené mezi městem Kasejovice a Římskokatolickou farností Kasejovice o vzájemné spolupráci a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/130/2017 - s návrhem smlouvy uzavřené mezi městem Kasejovice a společností ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu (zařízení pro distribuční soustavy v k.ú. Řesanice) a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/131/2017 - s pověřením Stavebního bytového družstva Přeštice správou bytového domu čp. 184 v Kasejovicích
 • RM/132/2017 - se zasláním výzvy společnosti INTERIORS manufacture & design, a.s. Kasejovice k opravě poškozené zdi bývalého špýcharu způsobené projíždějícím automobilem do areálu této firmy

DOPORUČUJE:

 • RM/133/2017 - Zastupitelstvu města Kasejovice schválit žádost p. xxx o prodej částí pozemků parc.č. 1335/1 o výměře 20 m2, parc.č. 1335/4 o výměře 5 m2 a parc.č. 1346 o výměře 10 m2 v k.ú. Újezd u Kasejovic
 • RM/134/2017 - Zastupitelstvu města Kasejovice schválit žádost p. xxx o prodej pozemků parc.č. 1212/28 o výměře 39 m2, parc.č. 1212/27 o výměře 42 m2, parc.č. 1212/7 o výměře 36 m2 a části pozemku parc.č. 1212/1 v k.ú. Řesanice
 • RM/135/2017 - Zastupitelstvu města Kasejovice schválit prodej části pozemku dle GP parc. č. st. 401/5 o výměře 4 m2 v k.ú. Kasejovice p. xxx dle žádosti p. xxx
 • RM/136/2017 - Zastupitelstvu města Kasejovice schválit žádost TJ Sokol Kasejovice o poskytnutí individuální dotace ve výši 55 000 Kč na nákup zahradního traktoru včetně veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice
 • RM/137/2017 - zaslat žádost na Krajský úřad Plzeňského kraje o provedení oprav místních komunikací v Kasejovicích

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/138/2017 - zrušení žádosti o pronájem části pozemku parc. č. 645/1 o výměře 10 m2 v k.ú. Polánka u Kasejovic na dobu určitou od 1.9.2017 do 31.10.2017 za účelem výkupu jablek
 • RM/139/2017 - možnosti úprav nebytových prostor po bývalé prodejně v domě čp. 11 v Řesanicích na byt
 • RM/140/2017 - informaci o přislíbení dotace od Nadace ČEZ ve výši 120 000 Kč na výstavbu dětského hřiště na parc. č. 3/1 v k.ú. Kasejovice za společensko-kulturním centrem
 • RM/141/2017 - návrh na zřízení parkovacích míst za prodejnou COOP v Kasejovicích

STANOVUJE:

 • RM/142/2017 - termín příštího jednání Zastupitelstva města Kasejovice na 7.9.2017 v Chloumku s hlavními body programu: změny v rozpočtu města, žádosti o prodej pozemků, schválení zadání územního plánu Kasejovice

V Kasejovicích 28.8.2017

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Ing. Václav Jakubčík, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 06.09.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 22.09.2017