USNESENÍ ze 44. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ ze 44. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 27.9.2017 na radnici v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/143/2017 -   program 44. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/144/2017 -   změny v rozpočtu města Kasejovice
 • RM/145/2017 -   vyhlášení   záměru prodeje části pozemku parc. č. 920/1 v k.ú. Chloumek           u Kasejovic     
 • RM/146/2017 -   návrh Smlouvy o právu provést stavbu v k.ú. Řesanice uzavřenou s ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/147/2017 -   přidělení dotace z Programu podpory neziskových organizací kategorie „B“ Spolku pro Podhůří, z.s. ve výši 2 500 Kč na uspořádání 27. ročníku nohejbalového turnaje a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice
 • RM/148/2017 -   přidělení individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Kasejovice Domovu pro seniory Blatná ve výši 11 000 Kč na nákup antidekubitních pomůcek – pomůcek proti proleženinám a schvaluje veřejnoprávní smlouvu     o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice

NESCHVALUJE:

 • RM/149/2017 -   žádost p. xxx o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích

DOPORUČUJE:

 • RM/150/2017 -   Zastupitelstvu města Kasejovice schválit žádost společnosti INTERIORS manufacture & design, a.s. Kasejovice o prodej části pozemku parc. č. 505/13 o výměře cca 95 m2 v k.ú. Kasejovice
 • RM/151/2017 -   požádat Krajský úřad Plzeňského kraje o zajištění autobusového spojení z obcí Kladrubce a Přebudov za účelem dojíždění dětí do Mateřské a Základní školy v Kasejovicích

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/152/2017 -   informaci paní starostky o předání staveniště na akci Revitalizace rybníka U Jiřinců a koryta Kopřivnického potoka v k.ú. Kasejovice
 • RM/153/2017 -   připomínku ke způsobu provádění úpravy parkovacích míst u domu s pečovatelskou službou v Kasejovicích

V Kasejovicích 27.9.2017

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Ing. Václav Jakubčík, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 06.10.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 21.10.2017