USNESENÍ ze 46. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ ze 46. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 31.10.2017 na radnici v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/156/2017 -   program 46. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/157/2017 -   změny v rozpočtu města Kasejovice
 • RM/158/2017 -   nové platové výměry pro ředitelky Základní a Mateřské školy v Kasejovicích v souladu s nařízením vlády a s účinností od 1.11.2017   
 • RM/159/2017 -   dva zástupce města Kasejovice do Školské rady Základní školy Kasejovice – MVDr. Václava Červeného a Marii Řehořovou
 • RM/160/2017 -  rozdělení pozemku parc. č. 503/5 v k.ú. Kasejovice dle dohody s firmou INTERIORS manufacture&design, a.s. Kasejovice
 • RM/161/2017 -   návrh smlouvy s Nadací ČEZ o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 120 000 Kč na realizaci projektu „Dětské hřiště u kulturně společenského centra v Kasejovicích“ a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/162/2017 - přidělení dotace z Programu podpory neziskových organizací kategorie „B“ Komunitní škole Kasejovice ve výši 3 000 Kč na uspořádání adventního odpoledne 2017 a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice

SOUHLASÍ:

 • RM/163/2017 -  s návrhem firmy INTERIORS manufacture&design, a.s. Kasejovice na osazení pozemku parc. č. 503/5 v k.ú. Kasejovice vjezdovými branami na náklady firmy a s připojením elektroinstalace těchto bran k elektrické síti v bývalém špýcharu
 • RM/164/2017 -   se zrušením požadavku vůči firmě INTERIORS manufacture&design, a.s. Kasejovice na úhradu poloviny ročního nájmu ve výši 8 050 Kč za užívání pozemku parc. č. 503/5 v k.ú. Kasejovice
 • RM/165/2017 -   s podáním žádosti města Kasejovice o pronájem s následným prodejem pozemků ve vlastnictví státu v k.ú. Kasejovice – parc. č. 495/2 o výměře 638 m2  a parc. č. 404/4 o výměře 30 m2

DOPORUČUJE:

 • RM/166/2017 -   Zastupitelstvu města Kasejovice schválení prodeje části pozemku parc. č. 920/1 v k.ú. Chloumek u Kasejovic dle vyznačení v katastrální mapě p. xxx

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/167/2017 -  informaci paní starostky o zamítnutí dovolání Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k Nejvyššímu soudu ve věci určení vlastnického práva k pozemkům pod silnicí I/20 v Kasejovicích a o zahájení prací na akci Revitalizace rybníka U Jiřinců a koryta Kopřivnického potoka v k.ú. Kasejovice

V Kasejovicích 31.10.2017

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 31.10.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.11.2017