USNESENÍ ze 46. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ ze 46. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 26.05.2021 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/60/2021 - program 46. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/61/2021 - hospodaření Mateřské školy Mateřské školy Kasejovice za rok 2020, tj. účetní závěrku a hospodaření za rok 2020, inventarizaci majetku k 31.12.2020, dokladovou inventarizaci k 31.12.2020, inventarizaci pokladní hotovosti a cenin k 31.12.2020 a hospodaření s fondy za rok 2020
 • RM/62/2021 - rozdělení zisku Mateřské školy Kasejovice z roku 2020 do rezervního fondu
 • RM/63/2021 - výjimku z maximálního z maximálního počtu dětí ve třídách Mateřské školy Kasejovice – navýšení o 4 děti, tj. celkem 28 dětí v každé ze dvou tříd
 • RM/64/2021 - odměnu ředitelce Mateřské školy Kasejovice dle Hodnotícího listu ředitele školy v ekonomické oblasti za rok 2020
 • RM/65/2021 - hospodaření Základní školy Kasejovice za rok 2020, tj. účetní závěrku a hospodaření za rok 2020, inventarizaci majetku k 31.12.2020, dokladovou inventarizaci k 31.12.2020, inventarizaci pokladní hotovosti a cenin k 31.12.2020 a hospodaření s fondy za rok 2020
 • RM/66/2021 - rozdělení zisku Základní školy Kasejovice z roku 2020 do rezervního fondu
 • RM/67/2021 - odměnu ředitelce Základní školy Kasejovice dle Hodnotícího listu ředitele školy v ekonomické oblasti za rok 2020
 • RM/68/2021 - plán inventur majetku města Kasejovice na rok 2021
 • RM/69/2021 - přidělení zakázky stavební akci „Rekonstrukce systému vytápění Kasejovice 98“ firmě STAFIS-KT, s.r.o. Pačejov, která předložila nejnižší cenovou nabídku (634 602 Kč včetně DPH), schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
 • RM/70/2021 - vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1161/4 v k.ú. Kasejovice o výměře 1,36 m2 za účelem umístění automatu pro vydávání a podávání zásilek
 • RM/71/2021 - návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o omezení užívání nemovitosti služebností mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a městem Kasejovice v souvislosti se stavební akcí „Výstavba veřejného osvětlení Kasejovice – severozápadní část“ a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/72/2021 - pronájem pozemku s následnou koupí parc. č. 1335/9 o výměře 8 m2 v k.ú. Újezd u Kasejovic p. xxx
 • RM/73/2021 - změny v rozpočtu města Kasejovice
 • RM/74/2021 - stanovení prodejní ceny kontejneru na odpad, zapůjčeného městu Nepomuk, na 50 000 Kč a schvaluje odepsání a vyřazení starých akumulačních kamen z budovy radnice v rámci rekonstrukce topení

PROJEDNALA A DOPORUČUJE:

 • RM/75/2021 - projednala oznámení Mateřské školy Kasejovice o provozu školy během letních prázdnin a doporučuje vedení školy zkrátit termín uzavření školy o jeden týden, tj. od 1.8. do 31.8.2021 a prověřit zájem rodičů o provoz školy do konce července 2021
 • RM/76/2021 - projednala oznámení Základní školy Kasejovice o uzavření školní družiny během letních prázdnin a doporučuje vedení školy znovu prověřit zájem rodičů a zvážit možnost otevření školní družiny o prázdninách z důvodu dlouhodobého uzavření školy během epidemie koronaviru. Ze stejného důvodu rada doporučuje vedení školy umožnit žákům doučování během letních prázdnin
 • RM/77/2021 - projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet města Kasejovice za rok 2020
 • RM/78/2021 - projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Kasejovice za rok 2020 s vědomím výsledku přezkoumání auditorem a převod výsledku hospodaření ve výši 7 882 667 Kč na účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“

PROJEDNALA:

 • RM/79/2021 - návrh Zásad prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Kasejovice – obytná zóna Chloumecká“ v katastrálním území Kasejovice

JMENUJE:

 • RM/80/2021 - členy školské rady Základní školy Kasejovice za zřizovatele p. Ing. Václava Jakubčíka a paní Veroniku Tesařovou

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/81/2021 - revizi pronajatých zemědělských pozemků společnosti Agrochov Kasejovice – Smolivec, a.s.

STANOVUJE:

 • RM/82/2021 - termín příštího jednání Zastupitelstva města Kasejovice na 16.6.2021 v kulturním zařízení v Újezdě u Kasejovic s hlavními body programu: závěrečný účet města Kasejovice, výsledek výběrového řízení na akci „Obytná zóna Chloumecká“, Zásady prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Kasejovice – obytná zóna Chloumecká“, stanovení cen a podmínek prodeje pozemků a pronájmu bytů a pozemků, prodej pozemku v k.ú. Újezd u Kasejovic

SOUHLASÍ:

 • RM/83/2021 - s projektovou dokumentací stavby rekonstrukce vedení elektřiny nízkého napětí v ulici Nádražní v Kasejovicích pod názvem „Kasejovice, PJ, Nádražní – NN, z.č. IE-12-0007917“

V Kasejovicích 26.05.2021

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Antonín Řehoř, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 10.06.2021

Z úřední desky bylo sejmuto: 26.06.2021