USNESENÍ ze 48. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ ze 48. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 20.11.2017 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/170/2017 - program 48. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/171/2017 - změny v rozpočtu města Kasejovice
 • RM/172/2017 - mimořádnou odměnu pro ředitelku Základní školy Kasejovice a pro ředitelku Mateřské školy Kasejovice za splnění významných a mimořádných úkolů ve výchovně vzdělávacím procesu během školního roku 2016/2017
 • RM/173/2017 - přidělení finančních prostředků ve výši 300 000 Kč na pořízení nové počítačové učebny v Základní škole Kasejovice
 • RM/174/2017 - výjimku z počtu dětí v Mateřské škole Kasejovice, tj. počet dětí v každé třídě zvýšen z počtu 24 na 26
 • RM/175/2017 - inventarizační komise pro provedení inventur majetku Mateřské školy Kasejovice a Základní školy Kasejovice
 • RM/176/2017 - žádost p. xxx o pronájem druhé místnosti v domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích
 • RM/177/2017 - vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 493/6 o výměře 151 m2 v k.ú. Kasejovice
 • RM/178/2017 - pronájem bývalé kavárny v areálu radnice v Kasejovicích čp. 98 p. Bohumilu Flachsovi na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za cenu 25 000 Kč/rok a pověřuje paní starostku k podpisu nájemní smlouvy
 • RM/179/2017 - úpravu nájemného za pozemek parc. č. 657/2 o výměře 11 100 m2 v k.ú. Kladrubce (trvalý travní porost) v pronájmu Mysliveckého spolku „Smrčina“ Životice na cenu v místě obvyklou 0,452 Kč/m2/rok, tj. 5 017 Kč/rok
 • RM/180/2017 - žádost Hockeyball Clubu Kasejovice o poskytnutí individuální dotace ve výši 15 000 Kč na pronájem ledové plochy v Sušici v roce 2017 a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice
 • RM/181/2017 - splátkový kalendář pro zaplacení dlužného nájmu za prostor bývalé kavárny v Kasejovicích čp. 98
 • RM/182/2017 - komisi pro výběrové řízení na akci „Sanace stávajících vnitřních konstrukcí bývalého špýcharu“ ve složení MVDr. Václav Červený, Josef Viktora, Karel Suda

SOUHLASÍ:

 • RM/183/2017 - s návrhem složení inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku města Kasejovice k 31.12.2017
 • RM/184/2017 - s přijetím peněžních darů pro Základní školu Kasejovice ve výši 41 256 Kč na potřeby školy a školní družiny a s přijetím peněžních darů pro Mateřskou školu Kasejovice ve výši 28 500 Kč na nákup vybavení a hraček

DOPORUČUJE:

 • RM/185/2017 - Zastupitelstvu města Kasejovice ke schválení návrh rozpočtu města Kasejovice na rok 2018
 • RM/186/2017 - Zastupitelstvu města Kasejovice ke schválení rozpočtový výhled města Kasejovice na období 2019 – 2021

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/187/2017 - výroční zprávy Základní školy Kasejovice a Mateřské školy Kasejovice za školní rok 2016/2017
 • RM/188/2017 - Podmínky a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Kasejovice ve školním roce 2017/2018
 • RM/189/2017 - informaci právního zástupce JUDr. Svejkovského ve věci možného požadavku vůči státu ČR na finanční úhradu za užívání pozemků města pod silnicí I/20 v Kasejovicích a souhlasí s uplatněním tohoto požadavku
 • RM/190/2017 - odpověď Krajského úřadu Plzeňského kraje k žádosti o zajištění autobusového spojení pro školní děti z obcí Kladrubce a Přebudov s tím, že rada neakceptuje důvody pro nevyhovění žádosti a žádá o vyřešení dopravy z obce Kladrubce
 • RM/191/2017 - informace ČSAD o záměru zrušení autobusové linky Jindřichův Hradec – Karlovy Vary a doporučuje požádat Krajský úřad Plzeňského kraje o její zachování
 • RM/192/2017 - informaci o zpracování prohlášení vlastníka domu čp. 184 v Kasejovicích

V Kasejovicích 20.11.2017

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Ing. Václav Jakubčík, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 01.12.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 17.12.2017