Usnesení ze 5. schůze Rady města Kasejovice

Usnesení ze 5. schůze Rady města Kasejovice konané dne 11. dubna 2007 v budově Městského úřadu v Kasejovicích.

Rada obce Kasejovice:

Bere na vědomí :

 • 45/2007 investiční dotace od Krajského úřadu Plzeňského kraje na vodovod Újezd 1 mil. Kč a z Programu stabilizace na chodník a úpravu veřejného prostranství v Kasejovicích ve výši 300 tis. Kč
 • 46/2007 návrh na zřízení informačního centra – spolupráce města při získávání nebytových prostor
 • 47/2007 možnost zvýšení nájemného z pronájmu bytů v majetku města
 • 48/2007 informace z obce:
  • zprávu Lidového spolku péče o německé válečné hroby o provedení sond a exhumace tělesných pozůstatků
  • výši výtěžku z hracích automatů
  • oslavy k osvobození Kasejovic
  • jednání s dodavatelskou firmou na údržbu zeleně v Kasejovicích

Schválila:

 • 49/2007 Dodatek č. 20-24 ke smlouvě s fi Rumpold o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro město Kasejovice
 • 50/2007 Dodatek č. 1 k Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti
 • 51/2007 úhradu plateb města prostřednictvím elektronického bankovnictví
 • 52/2007 žádost Junáka Plzeň 33. odd. o povolení letního tábora a sběru palivového dříví v době od 30.6. do 14.7. 2007 za Přebudovským rybníkem
 • 53/2007 žádost Junáka Plzeň 23. odd. o povolení letního tábora v době od 30.6. do 22.7. 2007 na „Maškojc louce“ za Přebudovem
 • 54/2007 žádost Mateřské školy Kasejovice o zakoupení mrazáku do školní kuchyně
 • 55/2007 žádost Základní školy Kasejovice o zakoupení sekačky pro potřeby školy
 • 56/2007 žádost TJ Sokol Kasejovice o samotěžbu kulatiny z městských lesů na výrobu pergoly
 • 57/2007 žádost o prodloužení pronájmu části pozemku č. parc. 219/6 o výměře 60 m2 M. S. do 31.12. 2010
 • 58/2007 výpůjčku části pozemku č. 563/1 v k. ú. Chloumek panu (***) na dobu 2 let
 • 59/2007 odprodej domu č. p. 297 v Kasejovicích za cenu 650 000 Kč
 • 60/2007 program jednání zastupitelstva města a datum konání 26.4.2007 v Polánce
 • 60/2007 záměr pronájmu pozemku č. parc. 1284/2, 1291/2, 1282, 1283, 1281/2, 1281/1, 1281/3, 1272/2, 1291/1, 1291/2, 1266/2, 1272/1 v k. ú. Újezd u Kasejovice

PROJEDNALA A DOPORUČUJE PROJEDNAT KONTROLNÍM VÝBOREM:

 • 62/2007 Obecně závaznou vyhlášku :
  • O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

PROJEDNALA A DOPORUČUJE SCHVÁLIT ZASTUPITELSTVEM:

 • 63/2007 závěrečný účet města za r. 2006 vč. auditu
 • 64/2007 inventarizační zápis
 • 65/2007 Obecně závaznou vyhlášku:
  • O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kasejovice
  • O místním poplatku ze psů
  • O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
 • 66/2007 odprodej pozemků parc. č. 2 a 406 o celkové výměře 1564 m2 v k. ú. Kladrubce
 • 67/2007 odprodej pozemku st. p. č 240/2 o výměře 18 m2 v k. ú. Kasejovice
 • 68/2007 odprodej pozemku st. 15/3 v k. ú. Podhůří o výměře 7 m2
 • 69/2007 odprodej pozemku st. 29/2 o výměře 9m2 a st. 29/4 1 m2 v k. ú. Podhůří
 • 70/2007 odprodej pozemku st. 111/1 o výměře 13 m2 v k. ú. Újezd u Kasejovice
 • 71/2007 odprodej pozemku st. 2/2 o výměře 16 m2 v k. ú. Podhůří
 • 72/2007 odkoupení pozemků městem v k. ú. Kasejovice od V.M.

Projednala:

 • 73/2007 záměr výstavby větrných elektráren firmou EGF, spol. s. r. o. a Vatec elektronic spol. s. r. o.

Souhlasí:

 • 74/2007 se zhotovením pasportu místních komunikací a mostů vč.plánu
 • 75/2007 s provedením pozemkových úprav v k. ú. Kasejovice

Nesouhlasí:

 • 76/2007 s odprodejem pozemků (bývalý areál ACHP) firmě EGF, spol. s r. o.
 • 77/2007 s odprodejem pozemků parc. č. 664/2

Pověřuje:

 • 78/2007 starostku města jednáním s akciovou společností Agrochov Kasejovice-Smolivec ohledně pronájmu pozemku u cihelny, pozemkových úprav a stavu komunikace v Řesanicích
 • 79/2007 starostku města jednáním s firmou EGF spol. s. r. o. ohledně pronájmu pozemků ve vlastnictví města – část bývalého areálu ACHP
 • 80/2007 starostku města oslovit nájemníky bytů č. p. 360 ohledně odprodeje bytů

Nebude podporovat:

 • 81/2007 skladování nebezpečného odpadu

V Kasejovicích dne 11.4.2007

Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady
Josef VIKTORA, člen rady
Stanislav ChÁRA, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 11.04.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 27.04.2007