USNESENÍ ze 50. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ ze 50. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 28.7.2021 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/112/2021 - program 50. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/113/2021 - návrh odpisového plánu Základní školy Kasejovice na období 7 – 12/2021
 • RM/114/2021 - pronájem pozemku parc. č. 1449 v k.ú. Chloumek u Kasejovic o výměře 172 m2 p. xxx za cenu 5 Kč/m2/rok s úhradou nájmu za 3 roky nazpět
 • RM/115/2021 - pronájem pozemku parc. č. 1513 v k.ú. Chloumek u Kasejovic o výměře 1 185 m2 p. xxx  za cenu 0,45 Kč/m2/rok – cena stanovená za pronájem zemědělských pozemků v extravilánu obce Chloumek
 • RM/116/2021 - pronájem bytu č. 14 v domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích p. xxx
 • RM/117/2021 - návrh Smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření města Kasejovice za rok 2021 a roky následující se společností SAFIR Audit CZ, s.r.o. Beroun a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/118/2021 - návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu           o umístění stavby „Kasejovice, PJ, č. parc. 218/1 – kNN“, č. IV-12-0017885/1/VB a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/119/2021 - návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu           o umístění stavby „Kasejovice, PJ, Město – přeložka VN“ č. IZ-12-0001084/1/VB a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/120/2021 - návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o právu obdobném věcnému břemeni – služebnosti při zřizování připojení sjezdu k silnici I. třídy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/121/2021 - návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu          o umístění stavby „Chloumek, PJ, parc. č. 1540/3-kNN“, č. IV-12-0018248 a pověřuje paní starostku k podpisu

NESCHVALUJE:

 • RM/122/2021 - nabídku Státního pozemkového úřadu na pronájem pozemku parc. č. 483/3 v k.ú. Kasejovice

SOUHLASÍ:

 • RM/123/2021 - s čerpáním investičního fondu Mateřské školy Kasejovice ve výši 25 073 Kč za účelem opravy konvektomatu ve školní jídelně mateřské školy
 • RM/124/2021 - s přijetím finančního daru ve výši 9 400 Kč od Nadace Via na nákup sportovních potřeb pro děti Mateřské školy Kasejovice
 • RM/125/2021 - s čerpáním investičního fondu Základní školy Kasejovice ve výši cca 40 000 Kč za účelem výmalby části budovy školy
 • RM/126/2021 - s provedením stavby ČEZ Distribuce, a.s. „Kasejovice, PJ, č. parc. 218/1 – kNN“
 • RM/127/2021 - s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby „Kasejovice, PJ, č. parc. 218/1 – kNN“, č. IV-12-0017885/2/VB mezi příspěvkovou organizací Základní školou Kasejovice             a společností ČEZ Distribuce, a.s.
 • RM/128/2021 - s provedením stavby ČEZ Distribuce, a.s. „Chloumek PJ, parc. č. 1540/3-kNN“

PROJEDNALA:

 • RM/129/2021 - návrh společnosti Zásilkovna, s.r.o. na pronájem části pozemku parc. č. 1161/4 v k.ú. Kasejovice o výměře 1,36 m2  ve výši 400 Kč/měsíc za účelem umístění automatu pro vydávání a podávání zásilek a trvá na ceně 1 000 Kč/měsíc dle usnesení RM/92/2021 ze dne 30.6.2021

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/130/2021 - žádost p. xxx o prodej pozemku parc. č. 13/8 o výměře 20 m2 v k.ú. Řesanice
 • RM/131/2021 - výši předpokládaných nákladů na výstavbu infrastruktury v lokalitě „Obytná zóna Chloumecká“
 • RM/132/2021 - výpovědi dohod o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů města Kasejovice

STANOVUJE:

 • RM/133/2021 - termín příštího jednání Zastupitelstva města Kasejovice na 12.8.2021 v kulturně-společenském centru v Kasejovicích s hlavními body programu: Stanovení ceny pro prodej obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Obytná zóna Chloumecká“, Návrh zásad pro prodej obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Kasejovice – obytná zóna Chloumecká“, Návrh na změnu Územního plánu č. 2 města Kasejovice

JMENUJE:

 • RM/134/2021 - komisi pro otevírání a posuzování nabídek na stavební akci „Oprava místní komunikace na parc. č. 1667/1 v k.ú. Kasejovice (Úzká ulice)“ ve složení: Ing. Marie Čápová, Ing. Václav Jakubčík a Jiří Slavíček

V Kasejovicích 30.06.2021

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Antonín Řehoř, člen rady
 

Vyvěšeno na úřední desku: 28.07.2021

Z úřední desky bylo sejmuto: 13.08.2021