USNESENÍ ze 7. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ ze 7. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 27.3.2019 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/53/2019 - program 7. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/54/2019 - změny v rozpočtu města Kasejovice
 • RM/55/2019 - návrh Základní školy Kasejovice na vyřazení dlouhodobého drobného hmotného majetku a majetku operativní evidence
 • RM/56/2019 - pronájem pozemku parc. č. 957 v k.ú. Polánka u Kasejovic o výměře 3 176 m2 (rybník Malý Žabokrk) p. xxx za cenu 1 000 Kč/rok za účelem chovu ryb a schvaluje návrh nájemní smlouvy
 • RM/57/2019 - pronájem části pozemku parc. č. 1604/18 v k.ú. Kasejovice o výměře cca 98 m2 za cenu 7 Kč/m2/rok p. xxx a schvaluje návrh nájemní smlouvy
 • RM/58/2019 - vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc. č. 25 o výměře 207 m2 v k.ú. Újezd u Kasejovic s následným prodejem
 • RM/59/2019 - vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc. č. 1755 o výměře 52 m2 v k.ú. Kasejovice s následným prodejem
 • RM/60/2019 - pronájem bytové jednotky č. 12 v domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích p. xxx
 • RM/61/2019 - nákup automobilu značky Dacia Dokker Van pro pečovatelskou službu na základě výběrového řízení, financovaného z dotačního programu IROP MAS Pošumaví a schvaluje nákup automobilu značky Dacia Dokker pro potřeby města Kasejovice

NESCHVALUJE:

 • RM/62/2019 - pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích p. xxx

SOUHLASÍ:

 • RM/63/2019 - s připojením dešťových vod z domu čp. 53 v Kladrubcích do stávající dešťové kanalizace

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/64/2019 - žádost p. xxx o pronájem bytu v domě Řesanice čp. 11
 • RM/65/2019 - ukončení nájemní smlouvy p. xxx v domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích k 13.4.2019
 • RM/66/2019 - skutečnost, že nejsou vytvořeny podmínky pro pronájem společensko-kulturního centra v Kasejovicích k soukromým účelům
 • RM/67/2019 - požadavky p. xxx ve věci přístupových cest k pozemkům
 • RM/68/2019 - stanovisko p. xxx k prodeji pozemků parc. č. 1151/1, parc. č. 1151/6, parc. č. 1151/5 a parc. č. 170/3 v k.ú. Kasejovice za účelem bytové výstavby
 • RM/69/2019 - informaci Nadace ČEZ o uzavření projektu „Dětské hřiště v Kasejovicích“

JMENUJE:

 • RM/70/2019 - komisi pro otevírání a posuzování nabídek na stavební práce projektu „Kasejovice, stodola v areálu bývalého špýcharu“ ve složení: Ing. Václav Jakubčík, Jiří Slavíček, Alena Vochová a Ing. L’ubica Kotoučková
 • RM/71/2019 - komisi pro aktualizaci knihovního fondu obecní knihovny v Kasejovicích ve složení: Dana Matějovská, Mgr. Štěpánka Löffelmannová a Mgr. Iveta Flajšmanová

PROJEDNALA:

 • RM/72/2019 - nabídku Plzeňského kraje na umístění zařízení pro měření rychlosti a monitoring projíždějících vozidel v obci Kasejovice z dotačního projektu Plzeňského kraje „Klidné příhraničí“ s tím, že o umístění zařízení nemá zájem

V Kasejovicích 27.03.2019

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Antonín Řehoř, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 08.04.2019

Z úřední desky bylo sejmuto: 24.04.2019