Usnesení ze 7. jednání Rady města Kasejovice

Usnesení ze 7. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 20. května 2015 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/104/2015 - program 7. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/105/2015 - změny v rozpočtu města Kasejovice
 • RM/106/2015 - výsledky periodické inventarizace majetku ke dni účetní závěrky 31.12.2014
 • RM/107/2015 - plán inventur na rok 2015
 • RM/108/2015 - žádost Mateřské školy Kasejovice o výměnu regulátoru plynového kotle a čerpání částky na jeho pořízení z investičního fondu MŠ
 • RM/109/2015 - přidělení zakázky na provedení stavby „Rekonstrukce hřbitova v Kasejovicích - přípojka vody a rozvod vody po hřbitově“ firmě STAFIS-KT, s.r.o. Pačejov a pověřuje paní starostku k podpisu smlouvy o dílo
 • RM/110/2015 - návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření města Kasejovice za rok 2015 nezávislým auditorem Ing. Janem Nozarem a pověřuje paní starostku k podpisu smlouvy
 • RM/111/2015 - vyhlášení poptávky na výstavby pergoly v Kladrubcích
 • RM/112/2015 - vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 54/5 o výměře 9 m2 v k.ú. Kladrubce za 1 Kč
 • RM/113/2015 - vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc. č. 1212/1 PK a části parc. č. 103/1 PK o celkové výměře cca 280 m2 v k.ú. Řesanice
 • RM/114/2015 - vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc. č. 1488 o výměře 199 m2 v k.ú. Řesanice
 • RM/115/2015 - vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Řesanice – parc. č. 1525 o výměře 660 m2 a parc. č. 1518 o výměře 651 m2 (ve vlastnictví manželů Fialových) za část pozemku parc. č. 1212/1 PK a část pozemku parc. č. 103/1 PK o celkové výměře cca 1 000 m2 (ve vlastnictví města Kasejovice)
 • RM/116/2015 - vyhlášení záměru prodeje pozemků parc. č. 920/5, 964 a dle nového geometric- kého plánu parc. č. 920/16 a 920/17 o celkové výměře 47 m2 v k.ú. Chloumek u Kasejovic
 • RM/117/2015 - vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 505/15 o výměře 10 m2 v k.ú. Kasejovice
 • RM/118/2015 - nabídku paní Milady Černé k odkoupení části pozemku parc. č. 1471 o výměře cca 2 900 m2 v k.ú. Chloumek u Kasejovic
 • RM/119/2015 - uzavření nájemní smlouvy se spolkem Junák – český skaut, středisko 5. květen, Plzeň, z.s. na pozemek parc. č. 75/1 v k.ú. Přebudov o výměře 18 922 m2 za 1 Kč ročně k účelu pořádání dětských táborů na dobu max. čtyř týdnů v roce a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
 • RM/120/2015 - žádost Domova pro seniory Blatná o poskytnutí individuální dotace ve výši 11 000 Kč na provozní náklady a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kasejovice.

NESCHVALUJE:

 • RM/121/2015 - žádost paní Barbory Emmert, Restaurace Adamec Kasejovice, o pronájem parkovací plochy a části šikmé plochy před restaurací za účelem umístění předzahrádky z důvodu zamítavého odborného stanoviska

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/122/2015 - závěrečný účet města Kasejovice za rok 2014 a doporučuje jej zastupitelstvu ke schválení
 • RM/123/2015 - průběh jednání ve věci odprodeje pozemku parc. č. 1581/2 v k.ú. Kasejovice
 • RM/124/2015 - informaci pana místostarosty o průběhu a předání stavby „Výstavba polních cest HPC-1 a VPC-5 v k.ú. Polánka u Kasejovic“ a o opravách místních komunikací

DOPORUČUJE:

 • RM/125/2015 - zastupitelstvu ke schválení účetní závěrku města Kasejovice za rok 2014 s vědomím výsledku přezkoumání auditorem a doporučuje převést výsledek hospodaření ve výši 6 005 154,97 Kč na účet nerozděleného zisku
 • RM/126/2015 - zastupitelstvu schválit prodej části pozemku parc. č. 1540 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Chloumek u Kasejovic manželům Pivoňkovým za cenu 30 Kč/m2
 • RM/127/2015 - zastupitelstvu schválit prodej pozemku parc. č. 1453 o výměře 606 m2 v k.ú. Chloumek u Kasejovic p. Václavu Čejkovi za cenu 10 Kč/m2
 • RM/128/2015 - zastupitelstvu schválit prodej pozemku parc. č. 126/2 o výměře 129 m2 v k.ú. Řesanice p. Lukáši Kopřivovi za cenu 30 Kč/m2

STANOVUJE:

 • RM/129/2015 - termín konání schůze zastupitelstva na 9.6.2015 v kulturním zařízení v Újezdě u Kasejovic s hlavními body programu: závěrečný účet města za rok 2014, inventarizace majetku, prodeje a koupě pozemků, žádost o dotaci na dopravní obslužnost pro rok 2015, závěrečný účet a účetní závěrka Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2014, stanovení minimálních prodejních cen pozemků ve vlastnictví města

V Kasejovicích 20.5.2015

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Bc. Václav Jakubčík, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 27.05.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 12.06.2015