ZÁPIS ze 14. jednání Rady města Kasejovice

ZÁPIS ze 14. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 16.9.2019 na radnici v Kasejovicích (mimořádné)

Přítomni:
Ing. Marie Čápová, Ing. Václav Jakubčík, Milada Myslivcová, Antonín Řehoř, Josef Viktora

Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Stanovisko k návrhu komise pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek vypsaných za účelem uzavření smlouvy na akci „Havarijní stav mechanického předčištění ČOV Kasejovice“
  3. Diskuse
  4. Závěr a usnesení

k bodu 1/:
Zahájení
Paní starostka zahájila mimořádné 14. jednání Rady města Kasejovice za přítomnosti dalších 4 radních, které seznámila s programem jednání. Znění programu bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Rada města Kasejovice schvaluje program 14. jednání Rady města Kasejovice.
Výsledek hlasování: pro 5; proti 0; zdrželi se 0

k bodu 2/:
Stanovisko k návrhu komise pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek vypsaných za účelem uzavření smlouvy na akci „Havarijní stav mechanického předčištění ČOV Kasejovice“
Rada byla seznámena s protokolem ze zasedání komise pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek za účelem uzavření smlouvy na akci „Havarijní stav mechanického předčištění ČOV Kasejovice“ (čistírna odpadních vod). Hodnotící komise ve složení ve složení Ing. Václav Jakubčík, místostarosta, p. Jiří Slavíček, předseda kontrolního výboru a Ing. Jiří Sukup, ředitel společnosti Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s. byla jmenována Radou města Kasejovice dne 31.7.2019. Výzvu k podání nabídky obdrželi tři uchazeči. Komise převzala od zadavatele celkem tři nabídky v obálkách, které byly otevírány v pořadí, v jakém došly, následně komise přistoupila k posuzování a hodnocení nabídek dle zadávací dokumentace:

Číslo nabídky

Uchazeč, adresa, IČO

 

Nabídková cena v Kč uchazeče

bez  DPH

 DPH

V Kč

Celková cena vč. DPH

Pořadí umístění

uchazeče

1.

VODA CZ, s.r.o.. 

Bohuslava Martinů 1038/20, 500 02 Hradec Králové

IČO: 25969692
989 442,50 Kč 1 048 663,99 Kč

1 197 225,43 Kč

1.
2.

OBIS spol. s r.o.

Stavební a obchodní společnost

Přibyslavská 200

509 01 Nová Paka

IČO: 60933682
1 031 198,07 Kč 216 551,60 Kč 1 247 749,67 Kč 2.
3.

IN – EKO TEAM s.r.o

Trnec 1734

666 03 Tišnov

IČO: 63478463

1 048 663,99 Kč 220 219,41 Kč 1 268 883,40 Kč 3.

Komise pro otevírání a posuzování nabídek navrhuje radě přidělit zakázku nejnižší nabídce, tj. firmě VODA CZ, s.r.o. s nabídkovou cenou 1 197 225,43 Kč včetně DPH.
Rada přidělení zakázky této firmě schvaluje a to včetně návrhu smlouvy o dílo a zároveň pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy.

Návrh usnesení:
Rada města Kasejovice schvaluje přidělení zakázky „Havarijní stav mechanického předčištění čistírny odpadních vod Kasejovice“ firmě VODA CZ, s.r.o., Bohuslava Martinů 1038/20, Hradec Králové, IČO 25969692 s nejnižší nabídkovou cenou 1 197 225,43 Kč včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 5 ; proti 0; zdrželi se 0

k bodu 3/:
Diskuse

Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil.

k bodu 4/:
Závěr a usnesení:

Na závěr byl přečten návrh usnesení, ke kterému nebylo žádných připomínek.

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

  • RM/173/2019 - program 14. jednání Rady města Kasejovice
  • RM/174/2019 - přidělení zakázky „Havarijní stav mechanického předčištění čistírny odpadních vod Kasejovice“ firmě VODA CZ, s.r.o., Bohuslava Martinů 1038/20, Hradec Králové, IČO 25969692 s nejnižší nabídkovou cenou 1 197 225,43 Kč včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy

V Kasejovicích 16.9.2019

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Antonín Řehoř, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 10.10.2019

Z úřední desky bylo sejmuto: 26.10.2019